Omstridd byggplan kan stoppas på nytt

Länsstyrelsen faller inte för det nya förslaget till utbyggnad i Seminarieparken i Uppsala. Myndigheten kan komma att stoppa planerna på nytt.

Ola Lindqvist, UNT 18:18 | 2019-05-26

Den nya planen på bostadshus, upprustning av parken och skydd för befintliga byggnader vid den gamla seminariebyggnaden i Luthagen har varit på samråd under våren. Ett tidigare förslag till utbyggnad med cirka 200 bostäder stoppades definitivt av högsta instans för fem år sedan.

Men även det nya bantade planförslaget med sina drygt 100 lägenheter i tegelhus får nu mothugg. Länsstyrelsen, som är en av de tyngsta instanserna i sammanhanget, anser att bostadshusens höjd riskerar att konkurrera med den monumentala seminariebyggnadens dominans. Länsstyrelsen har tidigare pekat på att nya byggnader i kvarteret måste underordna sig Seminariets storlek och höjd.

I förslaget placeras bostadshusen i norra delen av parkområdet mot Fyrisvallsgatan där en hög granhäck finns idag. Länsstyrelsen anser i sitt yttrande att husen kommer att skymma sikten mot Seminariet ”mycket mer definitivt” än dagens granplantering. Slutsatsen är att byggförslaget fortfarande riskerar att påtagligt skada kvarterets höga kulturmiljövärden, klassade som riksintresse. I klartext innebär det att länsstyrelsen kan komma att stoppa planerna, om de inte justeras.

På plussidan i det nya förslaget sätter länsstyrelsen hanteringen av befintliga historiska byggnader i kvarteret. De föreslås få skydd mot rivning och förvanskning och får därmed ett betydligt starkare skydd än i dag. Myndigheten anser också att bostadshusen i det nya förslaget samspelar med befintliga byggnader. Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att skydda och förädla parkens historiska struktur, men påminner om att det kräver ett återskapande av bland annat gångstråk, planteringar och entréer. Om byggplanen genomförs blir merparten av den i dag privatägda parken allmän.

Totalt har cirka 50 yttranden om de nya planerna lämnats till kommunen. Boende i området är överlag starkt kritiska till att kommunen över huvud taget håller fast vid nya bostadshus i parken, sedan mark- och miljööverdomstolen lade de senaste planerna i papperskorgen. Det skedde bland annat med hänvisning till att parkmiljön och byggnaderna utgör en värdefull helhet. Flera påpekar också att dagens fotbollsplan intill skolan till stora delar äts upp av byggplanerna.

Men det finns också positiva röster bland remissvaren. Några anser att dagens granhäck gör området otryggt, medan bostadshusen skapar en mer stadslik, befolkad och trygg miljö.

I nästa steg kommer nu byggnadsnämnden att besluta om förslaget ska justeras innan det går vidare till nästa remissomgång.

FAKTA

  • Seminarieplaner på väg bli långbänk
  • Byggplanerna i Seminarieparken har varit aktuella i över tio år.
  • 2012 klubbade kommunfullmäktige en detaljplan för omkring 200 bostäder längs Fyrisvallsgatan och Ringgatan.
  • Planen väckte starka protester och överklagades till högsta instans som 2014 skrotade hela förslaget.
  • Det nya förslaget innehåller hus med tegelfasader, i fem våningar plus takvåning, mot 

Sommarhälsning från ordförande

Hej!
Här kommer en liten sommarhälsning till alla som stödjer Seminarieparkens Vänner. Hoppas att ni ska få och hittills har haft en skön sommar.
 
Vi kämpar ju på med tappert mod för att Seminarieparken ska bevaras intakt och så långt det går utvecklas till vad den var avsedd att vara. Men är det verkligen troligt, att en handfull entusiaster kan besegra de stora ekonomiska intressen som byggbolagen representerar? Det är begripligt om någon skulle gripas av tvivel ibland.
 
Men nu kämpar vi inte på egen hand. Mark- och miljööverdomstolen har nyligen avgjort två ärenden, som vi kan jämföra med. Det gäller dels Mikaelsparken i Uppsala, dels Asylenparken i Vadstena. I bägge fallen har domstolen bestämt att parkerna ska bevaras och ingen bebyggelse ske. Detta är uppmuntrande, menar jag, och visar att det finns gott hopp även om Seminarieparken. De andra parkerna som jag nämnde kan inte alls mäta sig med Seminarieparken ifråga om kulturvärde.
 
Vid sitt konstituerande möte beslöt styrelsen att effektivisera arbetet genom att inrätta tre arbetsgrupper, nämligen en medlemsvärvargrupp under ledning av Meta Troell, en aktivitetsgrupp med Gunnel Lindh och en föreläsningsgrupp med Jacqueline Altberg som sammankallande. Karin Ericsson utsågs som adjungerad kassör.
Nu hoppas jag, att vi ses efter sommaren med förnyade krafter.
 
Glad Midsommar!
Mats Jonsson
Ordförande