Samrådsmöte i Sverkerskolan 8 april

Hej kära medlem!

Vi har fått besked om att ett samrådsmöte gällande förslag på detaljplan för kv Seminariet är inplanerat från kommunens sida. Se nedan.

Datum och tid: 8 april 2019, 18.00–20.00
Plats: Sverkerskolans matsal
Handläggare: Louise Granér

Hoppas du går dit och gör din röst hörd!

Vi har också fått besked om att detaljplaneförslaget ska vara på samråd under tiden 18 mars – 6 maj.
Och samma här – gör din röst hörd. Än är det inte för sent.

Detaljplanen finns nu på kommunens webbplats. Som alltid på detaljplaner är det grönt och sommar och allt ser så idylliskt ut.

Läs också artikel i UNT 27 mars 2019

Hälsningar från Styrelsen

Nytt år, nya utmaningar

Nytt år och nya utmaningar för oss i Seminarieparkens Vänner. Vi fortsätter under 2019 och 2020 att strida för kvarteret Seminariet, så det är dags att åter stå upp för att HELA det kulturhistoriskt värdefulla kvarteret Seminariet bevaras, vårdas och utvecklas.

Plan- och byggnadsnämnden tog i december 2018 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja ett planarbete för byggnation i granhäcken som sedan leder till att ett detaljplaneförslag skickas på samråd – enligt uppgift under våren 2019. I och med samrådet får alla tillfälle att komma in med synpunkter, så yttra dig gärna. Ju fler som yttrar sig desto bättre.

När vi i styrelsen får möjlighet kommer vi att lägga detaljplaneförslaget på föreningens hemsida.

Vi påminner gärna om att Mark- och miljööverdomstolen fastslagit följande: ”Det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla parkens i sin helhet”

Årsmötet

Datum: Tisdag 9 april kl 18:30 – 20 ca

Lokal: Ramund, Wallingatan 25 A, dvs efter kl 17 är ingången från gården. (huvudentrén är på Dalgatan 3 men där är låst vid årsmötets start).

Motioner till årsmötet ska skickas senast den 15 mars, antingen via e-post till info@seminarieparken.se eller via brev till styrelseledamoten Rigmor Stenmark, Sysslomansgatan 37 A, 752 27 Uppsala.

Medlemsavgift

Om du vill fortsätta att stödja oss är vi tacksamma om du betalar in medlemsavgiften för år 2019. Du behövs!
Avgiften är 150 kr per person och inbetalas på Plusgiro 63 07 56 – 5
eller Bankgiro 292 – 8562. 
Se till att ditt namn kommer med vid inbetalningen.

Vänliga hälsningar från styrelsen