Våra stadgar

STADGAR för den ideella föreningen Seminarieparkes vänner bildad 2011-12-29

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen skall arbeta för att  bevara och utveckla Seminarieparken till en allmännyttig stadsdelspark

2 § Sammansättning
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning
Firmatecknare utses av styrelsen

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den sista december.

6 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

7 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften. Avgiften fastställs av årsmötet. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

9 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

10 § Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens målsättning eller på annat sätt handlar på ett sätt som strider mot föreningens stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kräver 3/4-dels majoritet.

11 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rösträtt på medlems- och årsmöten.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

12 § Tidpunkt, kallelse
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet skall hållas innan april månads utgång. Kallelse skall skickas ut senast två veckor innan årsmötet. Medlemmar kan närsomhelst, dock senast tio dagar innan mötet, ge förslag på ärenden om ska behandlas på årsmötet. Förslag på dagordning ska tillsammans med annat beslutsunderlag skickas ut minst sju dagar innan årsmötet.

13 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

14 § Beslutförhet
Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst.

15 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

16 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

17 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga ledamöter
 12. Val av suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga ärenden som angetts i kallelsen tillårsmötet
 16. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet
 17. Mötet avslutas 

18 § Extra årsmöte
Extra årsmöte ska sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst en 1/3-del av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två veckor i förväg. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skicks ut samtidigt som kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet.

STYRELSEN

19 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 5-9 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelseledamöter ska väljas för en period av två år. Hälften av ledamöterna ska väljas varje år.

20 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper och
• förbereda årsmöte.

21 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

22 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Ladda ner stadgarna som pdf