Våra stadgar

STADGAR för den ideella föreningen Seminarieparkes vänner, reviderade år 2020

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål Föreningen skall arbeta för att bevara och utveckla Kvarteret Seminariet till en offentlig stadsdelspark.

§ 2 Sammansättning Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Föreningens säte är Uppsala.

§ 4 Firmateckning Föreningens firma tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till och med sista december.

§ 6 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av angivna röster. Frågan om ändring av stadgan, liksom ändringsförslagen, måste framgå av kallelsen till beslutande möte. Förslag om ändring av stadgan får skriftligen anges av såväl medlem som styrelse.

§ 7 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras. I kallelsen till möte skall frågan om upplösning av föreningen anges. Likaså skall förslag ges i kallelsen på hur eventuella tillgångar skall användas och var föreningens material skall arkiveras.

Föreningens medlemmar

§ 8 Medlemskap Föreningen är öppen för alla som stödjer föreningens ändamål, accepterar föreningens stadgar samt betalar medlemsavgiften. Avgiften fastställs av årsmötet. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

§ 9 Utträde Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra
följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ut föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 10 Uteslutning Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt handlar på ett sätt som strider mot föreningens ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen med ¾ majoritet.

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem  har rösträtt på årsmöte och extra årsmöte.  har rätt till information om föreningens angelägenheter.  skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.  har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Årsmötet och extra årsmötet

§ 12 Tidpunkt, kallelse Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Information om årsmötesdatum och möjlighet till att lämna motion skall meddelas medlemmarna senast första veckan i mars. Årsmötet skall hållas innan april månads utgång och kallelse skall skickas ut, med post eller e-post, senast 30 dagar innan årsmötet. Medlemmar kan närsomhelst, dock senast 30 dagar innan årsmötet lämna motion som skall behandlas på årsmötet. Dagordning ska tillsammans med beslutsunderlag skickas ut minst 2 veckor innan årsmötet.

§ 13 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet Medlem, som betalt årsavgiften har rösträtt, förslags- och yttranderätt. Rösträtten är personlig men kan överlåtas till ombud, som är medlem i föreningen, där det framgår av fullmakt hur ombudet skall rösta. En medlem kan ha högst en fullmakt.

§ 14 Beslutsförhet Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst.

§ 15 Beslut och omröstning Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgats. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst.

§ 16 Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

§ 17 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse

7. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag till beslut

10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av suppleanter

14. Val av valberedning

15. Att diskutera vid mötet väckta frågor

16. Mötet avslutas

§ 18 Extra årsmöte Extra årsmöte skall sammankallas om revisorerna, styrelsen eller minst 1/3 av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen med post eller e-post. Till varje medlem minst två veckor före mötesdatum. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skickas ut samtidigt som kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranleder sammankallandet. Styrelsen

§ 19 Sammansättning Styrelsen består av ordförande samt 5 – -9 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe. Styrelsen får utse person, som är medlem, till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande – och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen. Styrelseledamöter ska väljas för en period av två år. Hälften ska väljas varje år.

§ 20 Styrelsens åligganden När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:  tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas  verkställa av årsmötet fattade beslut  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen  ansvara för och förvalta föreningens medel  tillställa revisorerna räkenskaper och  förbereda årsmöte

§ 21 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare. Avvikande mening skall vid begäran antecknas till protokollet.

§ 22 Överlåtelse av beslutanderätten Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Ladda ner stadgar