Fler positiva till byggplanerna i historisk park

Planerna på utbyggnad i Seminarieparken får alltjämt anmärkning av länsstyrelsen, som ändå välkomnar den senaste bantningen.

 
Uppsala 30 juni 2020 05:02 UNT

En av Uppsalas mest seglivade byggplaner är på väg mot nytt beslut, efter en rad ändringar och domstolsprövningar. Sedan högsta instans 2014 sade bestämt nej till ett par hundra bostäder i 4-6 våningshus i Seminarieparken har fastighetsägaren och kommunen återkommit med halverat antal lägenheter i hus på max fem våningar.

Den nedskalade planen får ett varmare mottagande av länsstyrelsen, som är en av de tyngsta remissinstanserna, än det senaste förslaget. Myndigheten ger högt betyg åt förslaget att skydda byggnader och park som en helhet, både seminariebyggnaden och andra hus, som rektors- och vaktmästarbostaden. 

Däremot har länsstyrelsen fortfarande invändningar mot de planerade husens effekt på vyer och siktlinjer genom parken. Myndigheten har efterlyst ökad insyn från korsningen Fyrisvallsgatan/Gamla Uppsalagatan. Nu påpekar man i sitt yttrande att inga förändringar gjorts på den punkten. Slutsatsen är ändå att återskapandet av den historiska parkmiljön tillsammans med förbättrat skydd gör att omvandlingen klarar kraven på anpassning till den värdefulla miljön.

Andra remissinstanser återkommer samtidigt med kritik mot planerna. Föreningen Vårda Uppsala ser en risk för att parken, även om den formellt blir allmän mark, till största del kommer att uppfattas som de privata bostädernas gård. Föreningen vädjar till kommunen att genom markbyte låta fastighetsägaren bygga på annan plats och bevara dagens parkmiljö outbyggd.

Flera bostadsrättsföreningar och grannar anser att utbyggnaden fortfarande är för omfattande och husen för höga. De pekar också på bristen på grönytor i stadsdelen, som byggts ut rejält de senaste decennierna. Andra varnar för att trafiklösningarna ger ökad biltrafik.

En grupp forskare i samhällsbyggnad varnar för konsekvenser i form av högre sjukvårdskostnader och lägre välbefinnande bland boende om grönskan får stryka på foten. De anser också att utbyggnaden skulle bli ett prejudikat för framtida byggande i parker. 

Klart är också att en större andel än tidigare av dem som svarat är positiva. Behovet av bostäder och det faktum att dagens privata park övergår i kommunal ägo och återskapas, om planen genomförs, är några skäl. De planerade tegelhusens anpassning till Seminariet får också pluspoäng i remissomgången.

Närmast får byggnadsnämnden ta ställning till om detaljplanen ska justeras innan den är klar för att klubbas. 

Ola Lindqvist

Förstör inte Seminarieparken med nybyggnation!

Vi vill inte bara bygga ett Uppsala där människor bor, vi vill bygga ett Uppsala där människor trivs, skriver Karin Ericsson.

UPPSALA 13 JUNI 2020 02:59

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många Uppsalabor är stolta över att bo i en grön, vacker och unik stad. Denna stolthet bygger på århundraden av genomtänkta och kloka stadsbyggnadsbeslut som format Uppsala till vad staden är i dag. Stadens gröna lungor utgörs bland annat av Stadsträdgården, Stadsskogen och Seminarieparken, där den senare enligt nuvarande styre med fördel kan byggas igen. Men medan andra partier sviker sina väljare håller Centerpartiet fast vid sin linje, och vi gläds åt alla seriösa artiklar och insändare i UNT som protesterar mot den föreslagna byggnationen.

Kvarteret Seminariet är med sin park, trädgård och lek- och idrottsplan ett uppskattat inslag i området. I rådande coronatider är det dessutom kanske inte bara uppskattat utan snarare nödvändigt för hälsan då det erbjuder en möjlighet att kunna umgås på distans i en grön och stadsnära miljö. Mittenstyret verkar dock vara överens om att det här inte är något värt att bevara, något vi anser vara hyckleri då man inrättar naturreservat här och där för att sedan decimera den centrala grönskan som är värdefull för stadens välmående. Seminarieparken har dessutom en fantastisk biologisk mångfald.

Centerpartiet reserverade sig redan vid beslut om plansamråd och yrkade senare avslag i Plan- och byggnadsnämnden till beslutet att ställa ut detaljplanen för granskning. Vi anser att planförslaget strider mot Förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglagen 8 kap 13 § som säger ”En byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”.

En byggnad eller bebyggelsemiljö kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen, vilket folkskoleutbildningen som bedrevs på platsen är ett utmärkt exempel på och utgör ett bevis på folkskolans betydelse för det svenska välfärdssamhället som utvecklades under 1900-talet. Av de folkskoleseminarier som byggdes enligt 1914 års seminariestadga är seminariet i Uppsala det enda som finns kvar med sin ursprungliga yta och plan. I en stad som gärna lyfter fram kunskapens och bildningens värden borde denna historiska berättelse skyddas, inte byggas bort.

Uppsala ska vara en hållbar stad, och en viktig hållbarhetsaspekt är att vårda och utveckla våra grönområden i staden. Byggandet måste dock ske med omsorg och eftertanke. Vi vill inte bara bygga ett Uppsala där människor bor, vi vill bygga ett Uppsala där människor trivs. Våra efterkommande ska känna samma stolthet över det Uppsala vi bygger, som vi känner över det Uppsala som våra företrädare lämnat till oss.

Karin Ericsson, ledamot Plan- och byggnadsnämnden