Föreningens överklagande avvisas

Med stor sorg kan vi idag konstatera att vårt arbete under 10 år har varit förgäves! Vi har idag tagit del av Mark- och miljööverdomstolens beslut som innebär att den avvisar Föreningen Seminarieparkens vänners överklagan. Därmed kommer flerfamiljhus att byggas i en orörd kulturmiljö.

Varför har då Seminarieparkens vänner och 1000-tals andra med oss engagerat sig sedan 2009 i den här frågan?

Uppsala växer och med fler invånare innebär det ett ökat tryck på stadens platser och parker för aktiviteter och utflyktsmål. Seminarieparken med sin kulturmiljö och karaktärbyggnader fyller då ett stort behov. Närheten till Årummet förbinder den med stadens centrala delar till ett sammanhängande och grönt rekreationsstråk som är tillgängligt för alla i Uppsala.Seminarieparken har också en stor betydelse för oss allagenom sin biologiska mångfald. Den är en viktig livsmiljö för ett stort antal arter av insekter, växter och fåglar och många av dem är också rödlistade.

Seminarieparken är en del av Uppsalas kulturhistoriska arv och är en ovärderlig resurs. Den är med om att skapa Uppsalas identitet och medverkar till ett rikare kultur- och stadsliv. Den måste värnas för den är en del av vår identitet och själ. Denbär också på berättelser om stadens historia. Den utgör också i sig ett väl avgränsat karaktärsområde – lätt igenkännlig i stadssiluetten.

Föreningen Seminarieparkens vänner har kämpat för att områdets gröna värden och höga kulturvärden skall värnas och utvecklas utifrån platsens själ, gestaltning och historia.

Vi kan nu tyvärr konstatera att våra bevekelsegrunder inte har ansetts vara starka nog för Mark- och miljööverdomstolen. Uppsala kommuns politiska ledning har därmed vunnit gehör för sin aningslösa planering.

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

P 7406-21, 2022-09-02

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet från Föreningen

   Seminarieparkens Vänner.

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår övriga överklaganden.

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Medborgarinflytandet viktigt när Uppsala växer


Sydöstra staden är ett av flera exempel på bristande medborgarinflytande, skriver representanter för sju föreningar.

Vi, föreningar och opinionsgrupper verksamma i Uppsala, har samstämt reagerat på hur medborgarinflytandet alltmer har kommit att åsidosättas i kommunens planering. Vi agerar nu därför tillsammans för att få till stånd en större respekt för medborgarperspektivet.

Våra föreningar har bildats för att stå upp för ett Uppsala där vi vill bo och verka, med attraktiva stads- och boendemiljöer, där natur- och kulturvärden respekteras och där våra efterkommandes välfärd, trivsel, behov av träd och grönska, skydd mot klimatförändringar med mera beaktas. Vi vill ha en välfungerande demokrati där viktiga beslut om förändring och utveckling är förankrade hos oss medborgare. Det förutsätter att planeringen baseras på en aktiv, öppen och lyhörd dialog.

Det sätt som planeringen bedrivs på idag lever inte upp till de förväntningar vi har på en respektfull plan- och beslutsprocess. Vi vill därför bidra till att denna process förbättras. Som ett första steg vill vi rikta följande budskap till alla dem som önskar bli valda till att företräda uppsalaborna under kommande mandatperiod:

1. Planeringen ska leva upp till lagarnas anda och krav

Den prövning som ska ske utifrån plan- och bygglagen, miljöbalken, EU-direktiv om artskydd och vattenkvalitet med mera måste respekteras. Avtal med stat, region, företag eller enskilda får inte innehålla utfästelser som föregriper denna prövning. Vi måste undvika situationer som den i sydöstra staden där varje invändning mot planerna slås undan med hänvisning till det så kallade fyrspårsavtalet. 

2. Planeringen ska ske med öppenhet och ärlighet

Förutsättningarna för planerna måste redovisas tydligt så att de berörda inte upplever sig vilseförda. I detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik anges att det är en öppen fråga om trafikeringen kommer att ske med spårväg eller BRT (Bus Rapid Transit). Samtidigt är det sedan tidigare låst i avtal att den planerade Ultunalänken ska vara spårväg. 

3. Planeringen ska bygga på saklig grund och relevant kunskap

Planeringen måste utgå från bästa möjliga kunskap om det område som den avser. Viktiga fakta måste redovisas och analyseras. I Hammarparken i Eriksberg har en första markundersökning påvisat gifter men detta har inte redovisats eller undersökts närmare. I sydöstra staden har ingen analys och värdering skett av de redovisade kulturmarkerna.

4. Planeringen ska involvera dem den berör

Det måste till en ökad delaktighet i planeringen. De som bor eller är verksamma i ett område ska ses som medaktörer i att utveckla det kvarter eller den stadsdel som planeringen berör. Det kräver en inbjudan i tidiga skeden, tydlig kommunikation samt redovisning av såväl förutsättningar som alternativförslag.

5. Planeringen ska ta hänsyn till de lokala perspektiven

Det är svårt att uppfatta dagens planprocesser som demokratiska på riktigt. Samråds- och granskningsyttranden visar hur framförda synpunkter i hög grad har negligerats. Det är ett stort antal Uppsalabor som har lämnat synpunkter och fått sitt engagemang besvarat med: ”ej tillgodosedda synpunkter”. Det skapar misstro, ilska och uppgivenhet.

6. Planeringen ska företrädas av kommunens tjänstemän och politiker

Planeringen får inte ske genom ombud. I sydöstra staden har privata aktörer fått ansvar för dialogen med de boende. Det är ett felaktigt sätt att arbeta. Det är kommunen som har att upprätta detaljplaner och det är därmed dess företrädare i form av politiker och tjänstemän som ska ta emot och besvara allmänhetens frågor och synpunkter.

7. Ansvariga politiker ska vara tillgängliga för frågor och svar

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har under en längre tid försökt få svar på ett antal frågor avseende det så kallade fyrspårsavtalet. Frågorna har först formulerats i insändare i UNT. I brist på svar har de därefter i brev riktats direkt till kommunstyrelsen. Trots det och trots förvaltningslagens krav på att frågor ska besvaras skyndsamt så har ännu inga svar kommit FVU till del. 

Det är vår förhoppning att de partier och politiker som vill ha väljarnas förtroende för den kommande mandatperioden kommer att ta till sig de sju punkter som vi har presenterat ovan. För att få en första indikation på att så är fallet har vi, i samverkan med Folkuniversitetet, bjudit in ledande företrädare för samtliga partier till en debattkväll den 24 augusti kl. 18.00 i Folkuniversitetets aula.
 
Sten Åke Bylund, Föreningen Vårda Uppsala
 Maria Svenaeus Lundgren, Föreningen Rädda Eriksbergs skogar
 Marguerite Sjöström, Föreningen Sydöstra Uppsala
 Hans Åberg, Föreningen Malma by och ängar
 Olle Terenius, nätverket Värna Ulleråker
 Thomas Back, Föreningen Seminarieparkens vänner
 Adam Wallin, Naturskyddsföreningen i Uppsala