Möte med presidiet i plan-och byggnadsnämnden (PBN)

Den 19 juni träffade tre av oss från styrelsen (Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och Yvonne Tillman) presidiet för PBN. Presidiet bestod av ordf Ylva Stadell (S), 1:e vice ordf Arnders A. Aronsson (L), 2:e vice ordf Therez Almerfors (M) och 3:e vice ordf Ingela Ekrelius (V).

Vår övergripande fråga till presidiet var hur de i nämnden trots MMÖD:s och MMD:s domar, tänkte när de satte igång processen igen. De svar vi fick var bl a att Bonava ”hade rätt att få en ny detaljplan prövad”, att det inte fanns pengar till markbyte, att man skulle ”få” en mindre park etc. Vi framförde våra argument och de lyssnade intresserat.

Vi undrade också över hur de såg på samrådsyttrandena särskilt yttrandet från Länsstyrelsen om risken att ”påtagligt skada kulturmiljövärdet inom riksintresseområdet”. Sammanställningen av samrådsyttrandena var dock inte klar när vi sågs så vi bad att få återkomma när den förelåg framåt hösten.

Sammataget tyckte vi alla tre att det var ett positivt och klargörande möte.

Omstridd byggplan kan stoppas på nytt

Länsstyrelsen faller inte för det nya förslaget till utbyggnad i Seminarieparken i Uppsala. Myndigheten kan komma att stoppa planerna på nytt.

Ola Lindqvist, UNT 18:18 | 2019-05-26

Den nya planen på bostadshus, upprustning av parken och skydd för befintliga byggnader vid den gamla seminariebyggnaden i Luthagen har varit på samråd under våren. Ett tidigare förslag till utbyggnad med cirka 200 bostäder stoppades definitivt av högsta instans för fem år sedan.

Men även det nya bantade planförslaget med sina drygt 100 lägenheter i tegelhus får nu mothugg. Länsstyrelsen, som är en av de tyngsta instanserna i sammanhanget, anser att bostadshusens höjd riskerar att konkurrera med den monumentala seminariebyggnadens dominans. Länsstyrelsen har tidigare pekat på att nya byggnader i kvarteret måste underordna sig Seminariets storlek och höjd.

I förslaget placeras bostadshusen i norra delen av parkområdet mot Fyrisvallsgatan där en hög granhäck finns idag. Länsstyrelsen anser i sitt yttrande att husen kommer att skymma sikten mot Seminariet ”mycket mer definitivt” än dagens granplantering. Slutsatsen är att byggförslaget fortfarande riskerar att påtagligt skada kvarterets höga kulturmiljövärden, klassade som riksintresse. I klartext innebär det att länsstyrelsen kan komma att stoppa planerna, om de inte justeras.

På plussidan i det nya förslaget sätter länsstyrelsen hanteringen av befintliga historiska byggnader i kvarteret. De föreslås få skydd mot rivning och förvanskning och får därmed ett betydligt starkare skydd än i dag. Myndigheten anser också att bostadshusen i det nya förslaget samspelar med befintliga byggnader. Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att skydda och förädla parkens historiska struktur, men påminner om att det kräver ett återskapande av bland annat gångstråk, planteringar och entréer. Om byggplanen genomförs blir merparten av den i dag privatägda parken allmän.

Totalt har cirka 50 yttranden om de nya planerna lämnats till kommunen. Boende i området är överlag starkt kritiska till att kommunen över huvud taget håller fast vid nya bostadshus i parken, sedan mark- och miljööverdomstolen lade de senaste planerna i papperskorgen. Det skedde bland annat med hänvisning till att parkmiljön och byggnaderna utgör en värdefull helhet. Flera påpekar också att dagens fotbollsplan intill skolan till stora delar äts upp av byggplanerna.

Men det finns också positiva röster bland remissvaren. Några anser att dagens granhäck gör området otryggt, medan bostadshusen skapar en mer stadslik, befolkad och trygg miljö.

I nästa steg kommer nu byggnadsnämnden att besluta om förslaget ska justeras innan det går vidare till nästa remissomgång.

FAKTA

  • Seminarieplaner på väg bli långbänk
  • Byggplanerna i Seminarieparken har varit aktuella i över tio år.
  • 2012 klubbade kommunfullmäktige en detaljplan för omkring 200 bostäder längs Fyrisvallsgatan och Ringgatan.
  • Planen väckte starka protester och överklagades till högsta instans som 2014 skrotade hela förslaget.
  • Det nya förslaget innehåller hus med tegelfasader, i fem våningar plus takvåning, mot