Kommun och Länsstyrelse

 

Dokument från länsstyrelse och kommun Datum
Granskning av detaljplan för kv. Seminariet

Sammandrag av samrådsredogörelsen 2019.
Läs hela samrådsredogörelsen

2020-04-15–2020-05-06
Mailväxling med Landshövdingen angående blidandet av kulturreservat i kv. Seminariet

Motion om bildande av kulturreservat i kv. Seminariet

2020-05-20–2020-08-11

2020-01-20

Samråd angående detaljplan för kv. Seminariet 2019-03-18 –2019-05-06
Planbesked för Luthagen 13:1, kvarteret Seminariet

Reservation av Karin Ericsson 

2017-11-06
Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om utveckling avSeminarieområdet till en stadsdelspark 2017-01-17
Folkskoleseminariet i Uppsala, kvarteret Seminariet – Kompletterande kunskapsunderlag – utredning av SLU på Länsstyrelsens uppdrag.  2015-11-11
Länsstyrelsens yttrande över detaljplan för kv. Seminariet 2011-11-17
Kulturnämndens yttrande över detaljplan för kvarteret Seminariet 2009-10-08