Hem

Som Seminarieparkens vänner vill vi arbeta för att bevara och utveckla den kulturhistoriskt värdefulla miljön i Kvarteret Seminariet. Det känns både viktigt och meningsfullt.

Varför det då?

Jo, Uppsalas klassiska seminariemiljö med sina trädgårds- och idrottsanläggningar är faktiskt unik för Sverige! Av de folkskoleseminarier som byggdes enligt 1914 års seminariestadga  är det i dag bara seminariet i Uppsala som har kvar sin ursprungliga yta och plan. Planen innebar en tomt om minst fyra hektar för att rymma park, trädgård, lekplan och idrottsplan. Den visar oss ett bildningsideal och en undervisningsmiljö som det såg ut för hundra år sedan. Ett symboliskt projekt. Och i en stad som ofta brukar refereras till som ”lärdomsstaden” borde det, tycker vi, finnas intresse att bevara även symbolen för bildning åt alla!

Därtill kommer de otaliga miljö- och hälsoskäl som genom åren anförts av experter som argument för att bevara och utveckla Seminarieparken till en stadsdelspark. Den omfattande nyexploatering som stadsdelen är utsatt för är ett ytterligare starkt argument.

Efter många års livlig debatt och överklaganden fastslog så högsta instans, Mark-och Miljööverdomstolen (MMÖD) (se domen), att ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla parken i sin helhet.” Och ändå är byggplanerna inte skrinlagda! Så…det gäller att samla alla goda krafter och kämpa vidare för Seminarieparkens bevarande och utvecklande i sin helhet.

Vi vill

  • bevara och utveckla Seminarieparken till en attraktiv allmännyttig stadsdelspark
  • att Seminarieparken blir en grön oas i ett framtida förtätat nordvästra Uppsala
  • vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt
  • spara den enda gräsfotbollsplanen i hela denna bostadsstadsdel