Vanliga frågor

Hur långe har föreningen ”Seminarieparkens vänner” funnits?

Föreningen startade år 2011 och ansökte sedan om ett organisationsnummer eftersom endast privatpersoner och/eller föreningar, som har varit verksamma i 2 år, får överklaga till kommunala- och statliga instanser. Föreningen fick den 26:e januari 2012 ett bevis från Skatteverket som tilldelat föreningen ett organisationsnummer.

Vad har ni gjort under alla år?

Vi har fortsatt att bilda opinion mot all bebyggelse i kvarteret Seminariet, uppvaktat och skrivit till våra representanter i kommunstyrelse, skrivit och skickat inlägg till tidningar, diskuterat med olika representanter från våra politiska partier, samlat namnunderskrifter, spridit flygblad, haft löpande kontakter med byggföretaget Bonava (tidigare NCC), hjälpt privatpersoner med sina överklaganden till Mark- och Miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, arrangerat visningar av äppelträden samt en övning i beskärning av äppelträd, uppvaktat stadsarkitekten Claes Larsson, uppvaktat landshövdingen Göran Enander ett flertal gånger, bevakat noga hur planarbetet utvecklas i kommunen. Föreningen tog initiativ till deltog med eget arrangemang vid Seminariets 100-års jubileum år 2017.

Hur många namnunderskrifter fick ni ihop?

Namninsamlingen pågick från slutet av september 2011 till mitten av april 2012.Noga räknat, lämnade vi 6 350 namnunderskrifter den 16 april 2012 till representanter för Kommunstyrelsen: Liv Hahne (M), Marlene Burwick (S) och Ebba Bush(KD). Liv Hahne tog emot och bar iväg det tunga paketet. Det skulle få någon plats i de inre regionerna och diarieföras och behandlas på sedvanligt sätt enligt gällande rutiner, lovade hon.

Varför vill ”Seminarieparkens vänner” spara kvarteret Seminariet?

Av flera skäl: Kultur, Bildning, Kunskap, Klimat och Folkhälsa samt ett tätt bebyggt snart överexploaterat område i stort behov av en park.

Varför inte planera och anlägga en park i denna stadsdel?

Varför skövla en 100-årig trädgård och park, med uppvuxna träd och buskar, och sedan planera och anlägga en ny på ett annat ställe? Träden kommer att ta minst 50 år att växa upp! Stora träd är mycket dyra.

Folk måste ju bo någonstans! Vad anser ”Seminarieparkens vänner”?

Visst, men vi Uppsalabor ska också andas frisk luft, hitta naturliga mötesplatser, röra oss mer, leka och spela boll på en gräsfotbollsplan, promenera, springa, åka längd… och för de som inte har bil eller orkar cykla till platser en bit utanför stan ska det finnas parker inom 300 meter och stadsdelsparker inom 500 meter.

Huset som föreslås är ju vackert. Varför motsätter sig föreningen det?

Det spelar ingen roll om den föreslagna byggnationen är vacker eller inte. Nuvarande detaljplan tillåter inte nya tillkommande byggnader på området annat än för allmänt ändamål.

Vi vill förtydliga att de byggnader som föreslås i nuvarande förslag till detaljplan visst kan upplevas attraktiva, men det som regleras i detaljplanen är byggnaders höjd, utbredning mm och då är det inte relevant hur byggnaden illustrerats i förslaget för det finns inga garantier för att byggnaden får det utseendet vid bygglovsprövningen.