Yttrande angående motion om kulturreservat i kv Seminariet

Vid kommunfullmäktigemötet måndag den 1 mars debatterades motionen om bildande av ett kulturreservat i kvarteret Seminariet. Efter debatten och beslutet om att avslå motionen lämnade vår medlem Karin Ericsson in följande yttrande. Endast Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Stefan Hanna (Utvecklingspartiet demokraterna) yrkade bifall till motionen.

Överklagan av detaljplan för kvarteret Seminariet

Föreningen Seminarieparkens vänner motsätter sig antagandet av detaljplanen för kvarteret Seminariet. Vi har idag 22 februari skickat in vår överklagan till kommunen, som sedan skickar den vidare till mark- och miljödomstolen med ett yrkande om att upphäva detaljplanen. Se vår Överklagan

Om du också motsätter dig bör du agera, och göra det senast den 24 februari. Här finns tips som stöd för dig.