Inlaga till Högsta domstolen från Seminarieparkens vänner

Foto: Pereric Öberg/Svenska aerobilder

En inlaga som föreningen Seminarieparkens Vänner skickat till Högsta domstolen är nu allmän handling. Nedan förklarar vi skälen till vår inlaga som handlar om ett processfel, s.k. domvilla.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har brustit vid handläggningen av föreningens överklagan och äventyrat rättssäkerheten. För att hävda processfel i HD måste det gälla en dom som vunnit laga kraft i en hovrätt, i detta fall MÖD, och inte gå att överklaga. Dessutom ska den bristfälliga handläggningen antas ha inverkat på målets utgång.

När det gäller detaljplaneärendet för kvarteret Seminariet anser föreningen att processfelet uppstod när vår överklagan avvisades trots att föreningen fått prövningstillstånd. Det innebär att våra argument i överklagan inte beaktades.

Föreningen hade denna gång koncentrerat sig på det faktum att detaljplaneförslaget saknade en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I Artdatabanken listas 13 kända och dokumenterade rödlistade arter som hör hemma i kvarteret Seminariet. Föreningen anser att det är allvarligt att kommunen inte följer plan- och bygglagen (PBL) genom att inte göra en MKB när det finns viktiga naturmiljöer i detaljplaneområdet. I föreningens överklagan påtalades bristen på MKB och att detta förhållande borde ha beaktats av MÖD. Med det scenariot skulle konsekvensen kunnat leda till avslag av detaljplanen.

Processen i HD har nu påbörjats och vi avvaktar ett beslut.

Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till styrelsen.

 

Föreningens överklagande avvisas

Med stor sorg kan vi idag konstatera att vårt arbete under 10 år har varit förgäves! Vi har idag tagit del av Mark- och miljööverdomstolens beslut som innebär att den avvisar Föreningen Seminarieparkens vänners överklagan. Därmed kommer flerfamiljhus att byggas i en orörd kulturmiljö.

Varför har då Seminarieparkens vänner och 1000-tals andra med oss engagerat sig sedan 2009 i den här frågan?

Uppsala växer och med fler invånare innebär det ett ökat tryck på stadens platser och parker för aktiviteter och utflyktsmål. Seminarieparken med sin kulturmiljö och karaktärbyggnader fyller då ett stort behov. Närheten till Årummet förbinder den med stadens centrala delar till ett sammanhängande och grönt rekreationsstråk som är tillgängligt för alla i Uppsala.Seminarieparken har också en stor betydelse för oss allagenom sin biologiska mångfald. Den är en viktig livsmiljö för ett stort antal arter av insekter, växter och fåglar och många av dem är också rödlistade.

Seminarieparken är en del av Uppsalas kulturhistoriska arv och är en ovärderlig resurs. Den är med om att skapa Uppsalas identitet och medverkar till ett rikare kultur- och stadsliv. Den måste värnas för den är en del av vår identitet och själ. Denbär också på berättelser om stadens historia. Den utgör också i sig ett väl avgränsat karaktärsområde – lätt igenkännlig i stadssiluetten.

Föreningen Seminarieparkens vänner har kämpat för att områdets gröna värden och höga kulturvärden skall värnas och utvecklas utifrån platsens själ, gestaltning och historia.

Vi kan nu tyvärr konstatera att våra bevekelsegrunder inte har ansetts vara starka nog för Mark- och miljööverdomstolen. Uppsala kommuns politiska ledning har därmed vunnit gehör för sin aningslösa planering.

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

P 7406-21, 2022-09-02

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet från Föreningen

   Seminarieparkens Vänner.

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår övriga överklaganden.

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.