Uttalande från årsmöte med Seminarieparkens vänner

Uppsala behöver en stadsdelspark på minst fyra hektar i norra delen av staden. Föreningen Seminarieparkens vänner anser att hela kvarteret Seminariet med park, trädgård och lek- och idrottsplan är en klenod som ska räddas, brukas och vårdas. Under rådande Coronatider behövs den mer än någonsin tidigare, och det visar även på behovet av gröna ytor i en förtätad stadsdel. Nuvarande planförslag innebär – förutom nybyggnation – två privata trädgårdar i anslutning till befintliga byggnader. Det kommer att påtagligt påverka parkutrymmet samt människors rörelsefrihet när parken styckas upp på ett onaturligt sätt.

Vi vädjar därför till politikerna att de tar lärdom av att parken i dessa dagar utnyttjas av väldigt många för att komma ifrån isoleringen av karantän och kunna umgås på distans i en grön tilltalande miljö. Nu och i framtiden.

Naturen behöver mer utrymme så med hänsyn till klimat och miljö vill vi att kvarteret Seminariet inte bebyggs enligt nuvarande planförslag utan behålls i sin helhet såsom Mark- och Miljööverdomstolen slagit fast.

Årsmöte 29 april

Efter en tids avvaktan är det bestämt att föreningens ordinarie årsmöte genomförs onsdag den 29 april 2020 klockan 18.00.Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 4o. Linnéstugan 1 tr upp.
Mötesordförande är som tidigare meddelats Kerstie Kollberg, som även kommer att filosofera lite kring Seminariet. Eftersom det i dessa tider är viktigt att hålla avstånden till varandra har vi bokat en lokal där vi kan sitta glest.

Dagordning:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (se bilagor)
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av nytt förslag till stadgar (se bilagor)
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga ledamöter
 12. Val av suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet
 16. Mötet avslutas

Handlingar som pdf

 
Varmt välkommen!
Styrelsen i Seminarieparkens vänner