Vi väntar på Högsta domstolens beslut

Till dig som undrar – vad händer…?
Vi väntar.
Som vi tidigare berättat har föreningen Seminarieparkens Vänner anmält ärendet om detaljplanen för Seminarieparken till Högsta Domstolen. En klagan om domvilla. Det innebär att vi ifrågasätter processen i Mark-och Miljööverdomstolen. Inte beslutet utan hanteringen av rättsprocessen. Vi vet att HD kommer att ta upp ärendet (mål om domvilla behöver inte prövningstillstånd).
Förutsättningarna för att kunna anmäla klagan om domvilla är att ett ärende är beslutat i domstol och inte överklagansbart. Vidare måste det vara ett beslut som skulle kunna varit annorlunda om inte rättsprocessen varit felaktig.
I korthet vänder sig föreningen emot att vi avvisades som klagande trots att vi fått prövningstillstånd. Och att domstolen inte på något sätt kommunicerade detta till föreningen. Därmed försvann också våra argument mot nybebyggelse i kvarteret. Bland annat brist på utredning av konsekvenserna för miljön.
Så…. Nu väntar vi på Högsta Domstolens utlåtande.

Inlaga till Högsta domstolen från Seminarieparkens vänner

Foto: Pereric Öberg/Svenska aerobilder

En inlaga som föreningen Seminarieparkens Vänner skickat till Högsta domstolen är nu allmän handling. Nedan förklarar vi skälen till vår inlaga som handlar om ett processfel, s.k. domvilla.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har brustit vid handläggningen av föreningens överklagan och äventyrat rättssäkerheten. För att hävda processfel i HD måste det gälla en dom som vunnit laga kraft i en hovrätt, i detta fall MÖD, och inte gå att överklaga. Dessutom ska den bristfälliga handläggningen antas ha inverkat på målets utgång.

När det gäller detaljplaneärendet för kvarteret Seminariet anser föreningen att processfelet uppstod när vår överklagan avvisades trots att föreningen fått prövningstillstånd. Det innebär att våra argument i överklagan inte beaktades.

Föreningen hade denna gång koncentrerat sig på det faktum att detaljplaneförslaget saknade en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I Artdatabanken listas 13 kända och dokumenterade rödlistade arter som hör hemma i kvarteret Seminariet. Föreningen anser att det är allvarligt att kommunen inte följer plan- och bygglagen (PBL) genom att inte göra en MKB när det finns viktiga naturmiljöer i detaljplaneområdet. I föreningens överklagan påtalades bristen på MKB och att detta förhållande borde ha beaktats av MÖD. Med det scenariot skulle konsekvensen kunnat leda till avslag av detaljplanen.

Processen i HD har nu påbörjats och vi avvaktar ett beslut.

Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till styrelsen.