Medborgarinflytandet viktigt när Uppsala växer


Sydöstra staden är ett av flera exempel på bristande medborgarinflytande, skriver representanter för sju föreningar.

Vi, föreningar och opinionsgrupper verksamma i Uppsala, har samstämt reagerat på hur medborgarinflytandet alltmer har kommit att åsidosättas i kommunens planering. Vi agerar nu därför tillsammans för att få till stånd en större respekt för medborgarperspektivet.

Våra föreningar har bildats för att stå upp för ett Uppsala där vi vill bo och verka, med attraktiva stads- och boendemiljöer, där natur- och kulturvärden respekteras och där våra efterkommandes välfärd, trivsel, behov av träd och grönska, skydd mot klimatförändringar med mera beaktas. Vi vill ha en välfungerande demokrati där viktiga beslut om förändring och utveckling är förankrade hos oss medborgare. Det förutsätter att planeringen baseras på en aktiv, öppen och lyhörd dialog.

Det sätt som planeringen bedrivs på idag lever inte upp till de förväntningar vi har på en respektfull plan- och beslutsprocess. Vi vill därför bidra till att denna process förbättras. Som ett första steg vill vi rikta följande budskap till alla dem som önskar bli valda till att företräda uppsalaborna under kommande mandatperiod:

1. Planeringen ska leva upp till lagarnas anda och krav

Den prövning som ska ske utifrån plan- och bygglagen, miljöbalken, EU-direktiv om artskydd och vattenkvalitet med mera måste respekteras. Avtal med stat, region, företag eller enskilda får inte innehålla utfästelser som föregriper denna prövning. Vi måste undvika situationer som den i sydöstra staden där varje invändning mot planerna slås undan med hänvisning till det så kallade fyrspårsavtalet. 

2. Planeringen ska ske med öppenhet och ärlighet

Förutsättningarna för planerna måste redovisas tydligt så att de berörda inte upplever sig vilseförda. I detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik anges att det är en öppen fråga om trafikeringen kommer att ske med spårväg eller BRT (Bus Rapid Transit). Samtidigt är det sedan tidigare låst i avtal att den planerade Ultunalänken ska vara spårväg. 

3. Planeringen ska bygga på saklig grund och relevant kunskap

Planeringen måste utgå från bästa möjliga kunskap om det område som den avser. Viktiga fakta måste redovisas och analyseras. I Hammarparken i Eriksberg har en första markundersökning påvisat gifter men detta har inte redovisats eller undersökts närmare. I sydöstra staden har ingen analys och värdering skett av de redovisade kulturmarkerna.

4. Planeringen ska involvera dem den berör

Det måste till en ökad delaktighet i planeringen. De som bor eller är verksamma i ett område ska ses som medaktörer i att utveckla det kvarter eller den stadsdel som planeringen berör. Det kräver en inbjudan i tidiga skeden, tydlig kommunikation samt redovisning av såväl förutsättningar som alternativförslag.

5. Planeringen ska ta hänsyn till de lokala perspektiven

Det är svårt att uppfatta dagens planprocesser som demokratiska på riktigt. Samråds- och granskningsyttranden visar hur framförda synpunkter i hög grad har negligerats. Det är ett stort antal Uppsalabor som har lämnat synpunkter och fått sitt engagemang besvarat med: ”ej tillgodosedda synpunkter”. Det skapar misstro, ilska och uppgivenhet.

6. Planeringen ska företrädas av kommunens tjänstemän och politiker

Planeringen får inte ske genom ombud. I sydöstra staden har privata aktörer fått ansvar för dialogen med de boende. Det är ett felaktigt sätt att arbeta. Det är kommunen som har att upprätta detaljplaner och det är därmed dess företrädare i form av politiker och tjänstemän som ska ta emot och besvara allmänhetens frågor och synpunkter.

7. Ansvariga politiker ska vara tillgängliga för frågor och svar

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har under en längre tid försökt få svar på ett antal frågor avseende det så kallade fyrspårsavtalet. Frågorna har först formulerats i insändare i UNT. I brist på svar har de därefter i brev riktats direkt till kommunstyrelsen. Trots det och trots förvaltningslagens krav på att frågor ska besvaras skyndsamt så har ännu inga svar kommit FVU till del. 

Det är vår förhoppning att de partier och politiker som vill ha väljarnas förtroende för den kommande mandatperioden kommer att ta till sig de sju punkter som vi har presenterat ovan. För att få en första indikation på att så är fallet har vi, i samverkan med Folkuniversitetet, bjudit in ledande företrädare för samtliga partier till en debattkväll den 24 augusti kl. 18.00 i Folkuniversitetets aula.
 
Sten Åke Bylund, Föreningen Vårda Uppsala
 Maria Svenaeus Lundgren, Föreningen Rädda Eriksbergs skogar
 Marguerite Sjöström, Föreningen Sydöstra Uppsala
 Hans Åberg, Föreningen Malma by och ängar
 Olle Terenius, nätverket Värna Ulleråker
 Thomas Back, Föreningen Seminarieparkens vänner
 Adam Wallin, Naturskyddsföreningen i Uppsala

Överge den undermåliga planen för Seminarieparken

Detaljplaneförslaget för Seminarieparken medför trafikproblem och skapar en intressekonflikt mellan boende och skola, skriver Claes Leijon.

Mark- och miljödomstolens dom i juni 2021 godkände detaljplanen, för kvarteret Seminariet. Planen innebär bland annat att tre byggnader med 110 lägenheter och affärs- och butikslokaler ska uppföras. Domen har överklagats till Mark och miljööverdomstolen och några instanser har fått yttra sig om dessa överklaganden inför dom.

I vår bostadsrättsförenings överklagande till Mark och miljööverdomstolen pekade vi på att förutom uppförandet av de tre byggnaderna, ska även en stickgata anläggas från Prästgatan in i parken för att betjäna ett underjordiskt garage. Utmed denna stickgata skall bilar parkeras, tätt intill fotbollsplanen. Bollplanen ska hyras ut till skolan i Seminariebyggnaden dagtid och till idrottsföreningar kvällstid och helger. Ett nätstängsel mot stickgatan kommer att bli nödvändigt.

En uppenbar intressekonflikt uppstår. Förutom trafiken, bland annat med sopbilar, mellan husens innergårdar, kommer verksamheten på bollplanen knappast att försiggå ljudlöst. Vi jämförde med den riksbekanta, fleråriga konflikten mellan idrottsutövare och kringboende vid Boo-vallen i Nacka. Där har man klagat på oljud, skrik och tränarnas visselpipor bittida och sent. Detaljplanens trafiklösning mot den redan idag hårt belastade Fyrisvallsgatan rymmer också potentiella konflikter mellan leveransfordon och parkerande.

Kommunen vill alltså låta uppföra hus som för alltid skulle förändra ”den unika kulturmiljön av riksintresse” (som en tidigare dom i Mark- och miljödomstolen uttryckt det). Men också med berått mod bygga in en konflikt mellan de cirka 500 skolbarnen på dagtid plus idrottsutövarna på annan tid och de boende i de nya husen.

Det är märkligt och oroväckande att ingen av de instanser som getts tillfälle att yttra sig sagt ett ord om saken! Trafikverket, vars uppdrag enligt hemsidan är att ”alla transporter sker på bästa och säkraste sätt oavsett var man bor”, har helt avstått att ge synpunkter på detaljplanen. Riksantikvarieämbetet menar att ”..inga av de centrala värdena i miljön..försvinner”. Med inkörning och parkering i parken, bollplan, nätstängsel och nyskapade bullerproblem. Man tar sig för pannan.

Kommunen ger vaga löften om att ”en viss återplantering kommer att ske” och att ”på sikt kan det även bli en ny stadsdelspark”. Detta för att ersätta de träd som måste tas bort på grund av föreslagen detaljplan. Det måste vara bättre bland annat av klimatskäl att så långt möjligt bevara befintliga träd än att plantera nya.

Nej! Överge den undermåliga planen, se till att träd bevaras och parken rustas upp!
 
Claes Leijon, Uppsala