Kallelse till årsmöte 20 april kl. 18

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 20 april 2022 kl. 18.00.

Plats: Seminarieparken

Årsmöteshandlingarna finns nedan. Tänk på att motioner ska vara inne senast fyra veckor innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021
Ekonomisk årsredovisning 2021

För att ha rösträtt på årsmötet är det viktigt att ha betalt medlemsavgiften för år 2022. Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas in på Pg 630 756-5 alternativt till Bg 292-8562 och glöm inte att ange ditt namn.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga ledamöter
 11. Val av suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet
 15. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

önskar Styrelsen för Seminarieparkens vänner

Uttalande från årsmöte med Seminarieparkens vänner

Uppsala behöver en stadsdelspark på minst fyra hektar i norra delen av staden. Föreningen Seminarieparkens vänner anser att hela kvarteret Seminariet med park, trädgård och lek- och idrottsplan är en klenod som ska räddas, brukas och vårdas. Under rådande Coronatider behövs den mer än någonsin tidigare, och det visar även på behovet av gröna ytor i en förtätad stadsdel. Nuvarande planförslag innebär – förutom nybyggnation – två privata trädgårdar i anslutning till befintliga byggnader. Det kommer att påtagligt påverka parkutrymmet samt människors rörelsefrihet när parken styckas upp på ett onaturligt sätt.

Vi vädjar därför till politikerna att de tar lärdom av att parken i dessa dagar utnyttjas av väldigt många för att komma ifrån isoleringen av karantän och kunna umgås på distans i en grön tilltalande miljö. Nu och i framtiden.

Naturen behöver mer utrymme så med hänsyn till klimat och miljö vill vi att kvarteret Seminariet inte bebyggs enligt nuvarande planförslag utan behålls i sin helhet såsom Mark- och Miljööverdomstolen slagit fast.