Direkt olämpligt att bygga i parken

Bild: Pereric Öberg/Svenska aerobilder

INSÄNDARE UNT 05:45 | 2020-05-08

Forskargruppen Uthållig samhällsbyggnad avråder bestämt från att bygga 110 lägenheter i seminarieparken. Förutom skäl som framförts tidigare från vår forskning innebär en ny bebyggelse att en central och strategiskt betydelsefull högkvalitativ distriktsgrön yta görs delvis otillgänglig för den växande Librobäckstadens befolkning. 

Konsekvenserna -jämfört med att utveckla hela parken till en stadsdelspark – kan förväntas bli högre sjukvårdskostnader och lägre välbefinnandevärden under lång tid i stadsdelen. 

Vi vill också lägga till två skäl att avstå ny bebyggelse i parken:

I perspektiv av den pågående coronapandemin är det direkt olämpligt att öka förtätningsgraden av byggnader i centrala gröna miljöer vilka i stället behövs för att ge medborgarna rekreationsytor som kan stärka lungkapacitet och immunförsvar.

En eventuell utbyggnad av seminarieparken innebär inte bara att en central parkyta i Uppsala bebyggs. Det innebär i praktiken ett ytterst olämpligt prejudikat som visar hur man kan trixa igenom en process för att kunna bygga i parker i alla städer i Sverige. Bara byggindustrin, byggfacket (ekonomiska motiv) och ett urval politiker (med bristfälliga kunskaper och erfarenheter inom uthållig stadsutveckling) verkar helt sakna insikter i detta.

Att utveckla centrala distriktsgröna ytor som parker behöver i stället vara norm. Att avstå att bygga hus i centrala parker i Uppsala – när det finns gles industrimark i närheten att förtäta, vore ett bättre prejudikat att ta efter, i svenskt stadsbyggande. Det finns en handfull byggföretag och ett litet antal politiker som förstår detta. 

Jag vill påstå att de flesta stadsbyggnadspraktiker och stadsbyggnadsforskare förstår det också. Och en majoritet av allmänheten. Vi vet för vi har frågat.

Per G Berg, professor i Landskapsarkitektur, projektledare funktionell täthet Avdelningen för Landskapsarkitektur, Institutionen för Stad och Land SLU Uppsala.