Kallelse till årsmöte 20 april kl. 18

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 20 april 2022 kl. 18.00.

Plats: Seminarieparken

Årsmöteshandlingarna finns nedan. Tänk på att motioner ska vara inne senast fyra veckor innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2021
Revisionsberättelse 2021
Ekonomisk årsredovisning 2021

För att ha rösträtt på årsmötet är det viktigt att ha betalt medlemsavgiften för år 2022. Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas in på Pg 630 756-5 alternativt till Bg 292-8562 och glöm inte att ange ditt namn.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga ledamöter
 11. Val av suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet
 15. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

önskar Styrelsen för Seminarieparkens vänner

Överge den undermåliga planen för Seminarieparken

Detaljplaneförslaget för Seminarieparken medför trafikproblem och skapar en intressekonflikt mellan boende och skola, skriver Claes Leijon.

Mark- och miljödomstolens dom i juni 2021 godkände detaljplanen, för kvarteret Seminariet. Planen innebär bland annat att tre byggnader med 110 lägenheter och affärs- och butikslokaler ska uppföras. Domen har överklagats till Mark och miljööverdomstolen och några instanser har fått yttra sig om dessa överklaganden inför dom.

I vår bostadsrättsförenings överklagande till Mark och miljööverdomstolen pekade vi på att förutom uppförandet av de tre byggnaderna, ska även en stickgata anläggas från Prästgatan in i parken för att betjäna ett underjordiskt garage. Utmed denna stickgata skall bilar parkeras, tätt intill fotbollsplanen. Bollplanen ska hyras ut till skolan i Seminariebyggnaden dagtid och till idrottsföreningar kvällstid och helger. Ett nätstängsel mot stickgatan kommer att bli nödvändigt.

En uppenbar intressekonflikt uppstår. Förutom trafiken, bland annat med sopbilar, mellan husens innergårdar, kommer verksamheten på bollplanen knappast att försiggå ljudlöst. Vi jämförde med den riksbekanta, fleråriga konflikten mellan idrottsutövare och kringboende vid Boo-vallen i Nacka. Där har man klagat på oljud, skrik och tränarnas visselpipor bittida och sent. Detaljplanens trafiklösning mot den redan idag hårt belastade Fyrisvallsgatan rymmer också potentiella konflikter mellan leveransfordon och parkerande.

Kommunen vill alltså låta uppföra hus som för alltid skulle förändra ”den unika kulturmiljön av riksintresse” (som en tidigare dom i Mark- och miljödomstolen uttryckt det). Men också med berått mod bygga in en konflikt mellan de cirka 500 skolbarnen på dagtid plus idrottsutövarna på annan tid och de boende i de nya husen.

Det är märkligt och oroväckande att ingen av de instanser som getts tillfälle att yttra sig sagt ett ord om saken! Trafikverket, vars uppdrag enligt hemsidan är att ”alla transporter sker på bästa och säkraste sätt oavsett var man bor”, har helt avstått att ge synpunkter på detaljplanen. Riksantikvarieämbetet menar att ”..inga av de centrala värdena i miljön..försvinner”. Med inkörning och parkering i parken, bollplan, nätstängsel och nyskapade bullerproblem. Man tar sig för pannan.

Kommunen ger vaga löften om att ”en viss återplantering kommer att ske” och att ”på sikt kan det även bli en ny stadsdelspark”. Detta för att ersätta de träd som måste tas bort på grund av föreslagen detaljplan. Det måste vara bättre bland annat av klimatskäl att så långt möjligt bevara befintliga träd än att plantera nya.

Nej! Överge den undermåliga planen, se till att träd bevaras och parken rustas upp!
 
Claes Leijon, Uppsala