Skamlig vilseledning om Seminarieparken

Seminarieparken verkar varken bli mer tillgänglig eller trivsam, skriver Claes Leijon.

Vi blev grundlurade! Vi, det är närboende, kulturmiljöintresserade och andra. När detaljplanen slutligen fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen och det stod klart att det skulle anläggas tre hus med parkeringsplatser och 110 lägenheter i det nordöstra hörnet av parken, talades det om att – på något sätt i gengäld –  den allmänna parken som ”blev kvar” skulle rustas upp och göras mer tillgänglig.

Nu står det klart, baserat på info på kommunens hemsida och en artikel i UNT 31 mars, att förutom de tre husen med 110 lägenheter ska de tre tomterna med Rektorsvillan på uppskattningsvis cirka 700 kvadratmeter, vaktmästarbostaden och en tidigare tvättstuga, med något mindre ytor, byggas om och avskiljas från den allmänna parken med staket och häckar. En ny parkering med plats för 15 bilar på cirka 350 kvadratmeter har redan anlagts mot Seminariegatan på den tidigare grönytan i parken. En körväg med vändplan dras in genom parken för att försörja de fem eller sex lägenheter och de kommersiella verksamheter som planeras för Rektorsvillan.

Detta beskriver kommunen på skyltar som satts upp runt parken som en ”upprustning som ska göra parken mer tillgänglig…så att du och kommande generationer får en trygg och trivsam park”.

Det är skamligt och vilseledande!