Samrådsyttranden ang detaljplan för kv Seminariet

Yttrandena ska vara inlämnade senast 6 maj 2019 till:

Uppsala kommun, plan-och byggnadsnämnden,75375 Uppsala eller via formuläret på webbplatsen www.uppsala.se/stadsplanering