Kulturarvet förstörs om parken bebyggs

Kulturarv förstörs i onödan, UNT-artikel 2020-10-25

Bild: Pereric Öberg/Svenska aerobilder

På Plan-och byggnadsnämndens möte den 15 oktober antog man detaljplanen över kvarteret Seminariet och bestämde att hus med 110 lägenheter får byggas på idrottsplatsen i Seminarieparken. Detta trots att det råder pandemi och folk inte har kunnat mötas för att diskutera planen. Man kunde bordlägga planen tills pandemin är över. Men nej, kommunfullmäktige ska också besluta om planen i år.

Ylva Stadell, ordförande i nämnden förklarade för Lokalradion samma kväll, varför man trots all kritik vill bygga i parken. ”Det är bostadsbrist. Det finns bebyggelse där som man bygger i samklang med. Det är bra att fler människor får bo i det här fina området.”

Parker brukar inte vara till för att folk ska bo där och det finns betydligt fler än 110 tomma lägenheter i Uppsala. Enligt gällande detaljplan får man inte bygga bostäder i parken. Planen är för allmänt ändamål. Så håll inte fast vid felaktiga beslut!

Kommunen bryter mot sin parkplan och mot två miljödomstolar, som sagt att parken ska bevaras i sin helhet. Vad anser kommunens jurister om det?

Andra konsekvenser om planen antas är: 500 elever på skolan i Seminariet förlorar sin idrottsplats, som också är deras skolgård.

Allmänheten i ett förtätat område förlorar en fotbollsplan, tillgänglig kvällar och helger. Den ersätts av en fjärdedel så stor fotbollsplan, som kommunen sagt ska vara för mindre barn.

Luthagen förlorar en tilltänkt stadsdelspark på 4 hektar.

Resterande park kommer inte att upplevas som allmän eftersom rektors- och vaktmästarvillan blir privata bostäder med staket och utegrillar m m.

Där de 110 lägenheterna byggs kommer 110 stadsträd att tas ner. De bildar nu en tät trädridå runt idrottsplatsen och minskar luftföroreningar, är bra för klimatet och biologisk mångfald.

Byggs de 110 lägenheterna förlorar Sverige för alltid en historisk plats. Det är den enda kvarvarande seminariemiljön i landet med plan och yta enligt Seminariestadgan 1914 med seminarium, idrottsplats, träd och odlingar (som är överväxta men lätt kan återuppstå.).

Uppsala, lärdomsstaden, förlorar ett kulturarv, en symbol för vårt tidiga lärande, folkskolan som var för alla och utbildningen av lärarkåren. Seminariet är en kulturminnesbyggnad och omgivande miljö får inte förvanskas enligt plan-och bygglagen.

Nog finns det skäl att erbjuda mark någon annan stans för 110 lägenheter och vi kan få en underbar stadspark med t ex odling, spel, scen, skridskobana, parksoffor, café m m, – en träffpunkt för alla under och efter pandemier. Parker behövs.

Inger Sjöberg Seminarieparkens vänner

Gröna ytor måste bevaras under pandemin

Grönområden måste bevaras särskilt under pandemin med hänsyn till Uppsalabors hälsa och överlevnad, skriver insändarskribenten.
Foto: Antonios Antoniadis

”Det är inte möjligt att bevara alla gröna ytor” skrev Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande och Ylva Stadell, ordförande i Plan – och byggnadsnämnden i UNT den 21/6. Tvärtom, nu ska de absolut bevaras och helst utökas.

Uppsala 26 juli 2020 07:00

Att bygga i stadens parker och grönområden ska alltid endast tillåtas i sista hand efter att man byggt på redan hårdgjorda ytor, renoverat och använt befintliga byggnader bättre. Nu har vi en pandemi som helt förändrat vår tillvaro. ”Coronapandemin belyser behovet av fler grönområden i städerna.” säger forskare vid Stockholm Resilience Centre, särskilt i förtätade städer. Det begränsar smittspridning och möjliggör social distansering, träning, rekreation och möten. 

Vi som är 70+ har följt Folkhälsomyndighetens råd och hållit oss hemma men också lytt rådet att röra oss ute i naturen för att stärka immunförsvaret och kunna hålla oss borta från farliga äldreboenden och plana ut smittkurvan. Ute måste vi vara i vår närmiljö, eftersom vi inte kan åka kollektivt till naturområden. Med andra ord; Luthagsbor ska kunna vara i Seminarieparken och Eriksbergsbor i Blodstensskogen och så vidare. Nu läser vi i UNT att mark- och miljödomstolen bestämt att Blodstensskogen ska sparas av hänsyn till cinnoberbaggens överlevnad. Bra. I Seminarieparken finns också sällsynta insekter. Två miljödomstolar har sagt att man inte får bygga bostäder där men det struntar kommunen i. Men nu är det corona som styr. Då ska grönområden bevaras även med hänsyn till Uppsalabors hälsa och överlevnad. 

Dessutom ska inga stadsträd tas ned, de renar luften i innerstaden. I sista Läkartidningen nr 28–32 står att luftföroreningar ökar risken att få covid-19. Kvarteret Hugin med stora träd nära Fyrisån bör inte bebyggas med stora kontorshus. ”Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda” sa deltagarna i Ingenjörsvetenskapsakademins projekt i februari om att dela lokaler, ledd av Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell, ”för kontor används bara till tio procent”. Men nu vill Vasakronan, markägare till Hugin, enligt detaljplanen bygga ”en stor andel kontor” i kvarteret. Förklara det.

Alla beslut om att bygga i grönområde och fälla träd i staden måste stoppas i flera år, tills pandemin är över. Därefter ska nya beslut tas för kommande pandemier och klimatkris. 

Under moratoriet, anståndet, kan alla i plan-och byggnadsnämnden läsa nya vetenskapliga artiklar om vikten av natur i stadsmiljön för hälsa och välbefinnande – det verkar ni inte ha hunnit.

Inger Sjöberg Stadplanegruppen, Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS