Kulturarvet förstörs om parken bebyggs

Kulturarv förstörs i onödan, UNT-artikel 2020-10-25

Bild: Pereric Öberg/Svenska aerobilder

På Plan-och byggnadsnämndens möte den 15 oktober antog man detaljplanen över kvarteret Seminariet och bestämde att hus med 110 lägenheter får byggas på idrottsplatsen i Seminarieparken. Detta trots att det råder pandemi och folk inte har kunnat mötas för att diskutera planen. Man kunde bordlägga planen tills pandemin är över. Men nej, kommunfullmäktige ska också besluta om planen i år.

Ylva Stadell, ordförande i nämnden förklarade för Lokalradion samma kväll, varför man trots all kritik vill bygga i parken. ”Det är bostadsbrist. Det finns bebyggelse där som man bygger i samklang med. Det är bra att fler människor får bo i det här fina området.”

Parker brukar inte vara till för att folk ska bo där och det finns betydligt fler än 110 tomma lägenheter i Uppsala. Enligt gällande detaljplan får man inte bygga bostäder i parken. Planen är för allmänt ändamål. Så håll inte fast vid felaktiga beslut!

Kommunen bryter mot sin parkplan och mot två miljödomstolar, som sagt att parken ska bevaras i sin helhet. Vad anser kommunens jurister om det?

Andra konsekvenser om planen antas är: 500 elever på skolan i Seminariet förlorar sin idrottsplats, som också är deras skolgård.

Allmänheten i ett förtätat område förlorar en fotbollsplan, tillgänglig kvällar och helger. Den ersätts av en fjärdedel så stor fotbollsplan, som kommunen sagt ska vara för mindre barn.

Luthagen förlorar en tilltänkt stadsdelspark på 4 hektar.

Resterande park kommer inte att upplevas som allmän eftersom rektors- och vaktmästarvillan blir privata bostäder med staket och utegrillar m m.

Där de 110 lägenheterna byggs kommer 110 stadsträd att tas ner. De bildar nu en tät trädridå runt idrottsplatsen och minskar luftföroreningar, är bra för klimatet och biologisk mångfald.

Byggs de 110 lägenheterna förlorar Sverige för alltid en historisk plats. Det är den enda kvarvarande seminariemiljön i landet med plan och yta enligt Seminariestadgan 1914 med seminarium, idrottsplats, träd och odlingar (som är överväxta men lätt kan återuppstå.).

Uppsala, lärdomsstaden, förlorar ett kulturarv, en symbol för vårt tidiga lärande, folkskolan som var för alla och utbildningen av lärarkåren. Seminariet är en kulturminnesbyggnad och omgivande miljö får inte förvanskas enligt plan-och bygglagen.

Nog finns det skäl att erbjuda mark någon annan stans för 110 lägenheter och vi kan få en underbar stadspark med t ex odling, spel, scen, skridskobana, parksoffor, café m m, – en träffpunkt för alla under och efter pandemier. Parker behövs.

Inger Sjöberg Seminarieparkens vänner