Årsmöte 29 april

Efter en tids avvaktan är det bestämt att föreningens ordinarie årsmöte genomförs onsdag den 29 april 2020 klockan 18.00.Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 4o. Linnéstugan 1 tr upp.
Mötesordförande är som tidigare meddelats Kerstie Kollberg, som även kommer att filosofera lite kring Seminariet. Eftersom det i dessa tider är viktigt att hålla avstånden till varandra har vi bokat en lokal där vi kan sitta glest.

Dagordning:

 1. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (se bilagor)
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Behandling av nytt förslag till stadgar (se bilagor)
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga ledamöter
 12. Val av suppleanter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga informationsärenden som kommit upp under årsmötet
 16. Mötet avslutas

Handlingar som pdf

 
Varmt välkommen!
Styrelsen i Seminarieparkens vänner