Motion till kommunfullmäktige om bildande av kulturreservat Seminariet

Föreningen har under hösten arbetat med frågan om att bilda ett kulturreservat av Kvarteret Seminariet och har haft kontakt med bland annat länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Detta arbete fortsätter. Iden med att bilda kulturreservat lanserades ursprungligen av Maria Wold Troell. Vid föreningens öppna möte 20 november 2019 presenterade Maria Wold Troell denna sin ide och då om bildande av två kulturreservat: kvarteret Seminariet och kvarteret Ubbo.

Glädjande nog vill nu även Centerpartiet att Kvarteret Seminariet blir ett kulturreservat. Den 20 januari 2020 lämnades en motion in till kommunfullmäktige från Karin Ericsson (C) om att påbörja ett arbete ”för att bilda ett kulturreservat i kvarteret Seminariet.” Centerpartiet föreslår ”att kommunen samarbetar med länsstyrelsen i detta ärende då anläggningen är av kulturhistoriskt riksintresse.”
Av motionen framgår att en kommun, enligt miljöbalken (1988:808), kan besluta om att ett område ska skyddas och förvaltas som kulturreservat, och även i kombination med naturreservat. Beslut om inrättande av kulturreservat fattas i samförstånd med dem som är berörda.