Strid om byggplaner i park går till domstol – igen

Utbyggnadsplanerna för kvarteret Seminariet i Uppsala hamnar på nytt i domstol.

Tvisten om Uppsalas för närvarande mest omdiskuterade byggplan går vidare. För fyra veckor sedan gav en majoritet i kommunfullmäktige klartecken för nya bostadshus med 110 lägenheter i Seminarieparken mot Fyrisvallsgatan. På måndagen hade ett tiotal överklaganden lämnats till kommunen. Det innebär att Seminariet nu åter hamnar på mark- och miljödomstolens bord.Flera av de närboende som nu överklagat planen stöder sig på en tidigare dom från högsta instans, mark- och miljööverdomstolen, som 2014 satte stopp för dåvarande byggplaner. Enligt de klagande innebär den domen att all utbyggnad i Seminarieparken – även den nu rejält bantade planen – strider mot kraven på skydd för byggnaderna och parken.

Föreningen Seminarieparkens vänner skriver i sitt överklagande att den välbevarade miljön med seminariebyggnaderna, parken, trädplanteringar och fotbollsplan är unik i landet och utgör en helhet med ”dokumenterat stort kulturvärde av riksintresse.” Föreningen anser också att planförslaget innebär en privatisering av merparten av park och trädgård och strider mot förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen.  

Andra invändningar från boende gäller behovet av gröna ytor som är öppna för allmänheten i stadsdelen. Flera klagande pekar på att befolkningen ökat kraftigt i närområdet när Librobäck och Börjetull byggts ut med hundratals bostäder. En del av den i dag privatägda marken ska bli allmän park och rustas upp i samband med den planerade utbyggnaden, men motståndarna anser att alltför stora ytor ändå blir privata bostadsgårdar. 

Byggplanerna har varit aktuella i över 15 år. Hösten 2013 sade mark- och miljödomstolen nej till dåvarande utbyggnadsförslag som var större än dagens, med högre hus som tog mer parkmark i anspråk. Högsta instans satte sedan definitiv punkt för byggplanerna. Enligt domen skulle en utbyggnad innebära så allvarlig skada på den samlade miljön, klassad som riksintresse, att den inte kunde godkännas.  Det finns ännu inget besked om när domstolen tar upp klagomålen mot dagens planförslag till prövning.

Ola Lindqvist