Bemötande av Erik Pellings uttalande om Kv Seminariet

Karl Rydå skrev den 15/12  2020 en kritiskt ledare i UNT om kommunens planer att bygga bostäder I Seminarieparken: ”Bygg inte i Seminarieparken!” Kommunstyrelsens ordförande Erik Pellings replik i UNT den 17/12 innehöll vissa felaktigheter. Nedan bemöter styrelsen för Seminarieparkens vänner Erik Pellings inlägg (citaten kursiverade).

När vi bygger ska vi göra det med respekt för omgivning och historia. Det är precis vad vi gör i kvarteret Seminariet. 

Att bygga bostäder i parken visar inte på respekt! Gällande plan tillåter endast byggnader för allmänt ändamål, som komplettering av skolbyggnad och två miljödomstolar har avslagit tidigare byggplaner. De ansåg att Seminariet ska behållas i sin helhet då det är den enda kvarvarande seminarieträdgården med yta och plan enligt seminariestadgan från 1914, unik i Sverige, ett kulturarv och symbol för utbildning för alla.

Planerna för området innebär att en förvuxen granridå ersätts med 110 bostäder…

Den gamla läplanteringen av granar är utökad med många lövträd till en liten ”skog” omtyckt av barn. Bra för klimatet och biologisk mångfald och bör inte fällas.

Parken blir cirka 19 000 kvadratmeter stor… 

Parken är nu ca 40 000 kvm och kunde bli den stadsdelspark för Luthagen som tidigare utlovats.

Fotbollsplanen kan nyttjas av både skolan och allmänheten.

Den kraftigt minskade fotbollsplanen ska hyras ut och får inte användas av allmänheten efter skoltid och inte ha någon belysning. Allt för att inte störa de tilltänkta boende.

De befintliga byggnaderna i kvarteret Seminariet har aldrig varit hotade.

Det är de nu! Endast seminariebyggnaden är skyddad. Rektorsvillan får tomtmark med häck runt om och skall säljas som privatbostad liksom även vaktmästarvillan och tvätthuset. Allmänhetens ytor begränsas betydligt. Bilväg, parkeringar, plank mm tillkommer. Är inte det en privatisering av en park?

Vi har fortfarande bostadsbrist…vi  ger fler en chans att bo i populära Luthagen.

Att det är brist på billiga lägenheter som unga t ex studenter inte har råd med stämmer. Men när det gäller utbudet av lägenheter per invånare låg Uppsala, enligt Bostadsfakta, på femte plats 2018. Då fanns drygt 2400 lediga lägenheter och planer på bostäder för flera miljarder. Då behöver man inte bygga i parker! Bygg gärna bostäder, inomhusarenor, konsthall mm men skydda kulturminnet Seminariet! Bonava har inte fått förfrågan om ev. markbyte. Det är inte för sent.

Uppsala 21 dec 2020

Styrelsen för Seminarieparkens vänner