Föreningens överklagande avvisas

Med stor sorg kan vi idag konstatera att vårt arbete under 10 år har varit förgäves! Vi har idag tagit del av Mark- och miljööverdomstolens beslut som innebär att den avvisar Föreningen Seminarieparkens vänners överklagan. Därmed kommer flerfamiljhus att byggas i en orörd kulturmiljö.

Varför har då Seminarieparkens vänner och 1000-tals andra med oss engagerat sig sedan 2009 i den här frågan?

Uppsala växer och med fler invånare innebär det ett ökat tryck på stadens platser och parker för aktiviteter och utflyktsmål. Seminarieparken med sin kulturmiljö och karaktärbyggnader fyller då ett stort behov. Närheten till Årummet förbinder den med stadens centrala delar till ett sammanhängande och grönt rekreationsstråk som är tillgängligt för alla i Uppsala.Seminarieparken har också en stor betydelse för oss allagenom sin biologiska mångfald. Den är en viktig livsmiljö för ett stort antal arter av insekter, växter och fåglar och många av dem är också rödlistade.

Seminarieparken är en del av Uppsalas kulturhistoriska arv och är en ovärderlig resurs. Den är med om att skapa Uppsalas identitet och medverkar till ett rikare kultur- och stadsliv. Den måste värnas för den är en del av vår identitet och själ. Denbär också på berättelser om stadens historia. Den utgör också i sig ett väl avgränsat karaktärsområde – lätt igenkännlig i stadssiluetten.

Föreningen Seminarieparkens vänner har kämpat för att områdets gröna värden och höga kulturvärden skall värnas och utvecklas utifrån platsens själ, gestaltning och historia.

Vi kan nu tyvärr konstatera att våra bevekelsegrunder inte har ansetts vara starka nog för Mark- och miljööverdomstolen. Uppsala kommuns politiska ledning har därmed vunnit gehör för sin aningslösa planering.

 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

P 7406-21, 2022-09-02

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet från Föreningen

   Seminarieparkens Vänner.

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår övriga överklaganden.

 

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.