Inlaga till Högsta domstolen från Seminarieparkens vänner

Foto: Pereric Öberg/Svenska aerobilder

En inlaga som föreningen Seminarieparkens Vänner skickat till Högsta domstolen är nu allmän handling. Nedan förklarar vi skälen till vår inlaga som handlar om ett processfel, s.k. domvilla.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har brustit vid handläggningen av föreningens överklagan och äventyrat rättssäkerheten. För att hävda processfel i HD måste det gälla en dom som vunnit laga kraft i en hovrätt, i detta fall MÖD, och inte gå att överklaga. Dessutom ska den bristfälliga handläggningen antas ha inverkat på målets utgång.

När det gäller detaljplaneärendet för kvarteret Seminariet anser föreningen att processfelet uppstod när vår överklagan avvisades trots att föreningen fått prövningstillstånd. Det innebär att våra argument i överklagan inte beaktades.

Föreningen hade denna gång koncentrerat sig på det faktum att detaljplaneförslaget saknade en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I Artdatabanken listas 13 kända och dokumenterade rödlistade arter som hör hemma i kvarteret Seminariet. Föreningen anser att det är allvarligt att kommunen inte följer plan- och bygglagen (PBL) genom att inte göra en MKB när det finns viktiga naturmiljöer i detaljplaneområdet. I föreningens överklagan påtalades bristen på MKB och att detta förhållande borde ha beaktats av MÖD. Med det scenariot skulle konsekvensen kunnat leda till avslag av detaljplanen.

Processen i HD har nu påbörjats och vi avvaktar ett beslut.

Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till styrelsen.