Vi väntar på Högsta domstolens beslut

Till dig som undrar – vad händer…?
Vi väntar.
Som vi tidigare berättat har föreningen Seminarieparkens Vänner anmält ärendet om detaljplanen för Seminarieparken till Högsta Domstolen. En klagan om domvilla. Det innebär att vi ifrågasätter processen i Mark-och Miljööverdomstolen. Inte beslutet utan hanteringen av rättsprocessen. Vi vet att HD kommer att ta upp ärendet (mål om domvilla behöver inte prövningstillstånd).
Förutsättningarna för att kunna anmäla klagan om domvilla är att ett ärende är beslutat i domstol och inte överklagansbart. Vidare måste det vara ett beslut som skulle kunna varit annorlunda om inte rättsprocessen varit felaktig.
I korthet vänder sig föreningen emot att vi avvisades som klagande trots att vi fått prövningstillstånd. Och att domstolen inte på något sätt kommunicerade detta till föreningen. Därmed försvann också våra argument mot nybebyggelse i kvarteret. Bland annat brist på utredning av konsekvenserna för miljön.
Så…. Nu väntar vi på Högsta Domstolens utlåtande.