Hur står de politiska partierna I frågan om utbyggnad på området?

Vi gick före sommaren ut med en liten enkät till de politiska partierna om deras syn på Kvarteret Seminariet.

DEN ENKÄT SOM SKICKADES TILL RESPEKTIVE  PARTIS POLITISKA SEKRETERARE.

Uppsala 19 juni 2018

Till politiske sekreteraren för

xx-partiet i Uppsala Kommun

Hej NN!

Som bekant har stadsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att arbeta fram ett nytt detaljplaneförslag för kvarteret Seminariet. Den ideella föreningen Seminarieparkens Vänner (org nr 802463-8283) menar dock fortfarande att HELA Seminarieparken ska bevaras och utvecklas. Detta är också helt i enlighet med vad Mark- och Miljööverdomstolen tidigare fastslagit: ”det ligger i hela rikets intresse att bevara och utveckla parken i sin helhet.”

Inför valet den 9 september undrar vi därför:

1.     Vad vill ditt parti med Seminarieparken? Vänligen motivera varför.

2.     Ser ni några komplikationer med att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen? I så fall vilka?

3.     Vad är det som gör att ni tror att Mark- och Miljööverdomstolen skulle ändra sig nu och medge bygge?

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Seminarieparkens vänner (enligt uppdrag Gunnel Lindh sekreterare)

 Tacksam för svar senast fredagen den 29 juni.

Seminarieparkens Vänner    www.seminarieparken.se

Här kan du läsa resultatet.

 Centerpartiet (inkom 20/6 2018)

Vad vill Centerpartiet med Seminarieparken? Vänligen motivera varför.

Centerpartiet vill bevara Seminarieparken i sin helhet och utveckla den till en kultur- och rekreationspark. Eventuella åtgärder som görs i parken ska syfta till att utveckla de kultur- och naturvärden som finns där eller öka parkens tillgänglighet. Vi vill bevara Seminarieparken eftersom den är i det närmaste unik i sitt slag i Sverige och besitter stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. För många som bor i Luthagen är den dessutom det enda större grönområdet för lek och rekreation i deras närområde.
 

Ser ni några komplikationer med att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen? I så fall vilka?

Ja, att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen medför en risk för att värdefulla kulturvärden förstörs. Seminarieparken är inte bara en park utan dess unika karaktär gör den också till ett kulturarv som är värt att bevara.
 

Vad är det som gör att ni tror att mark- och miljööverdomstolen skulle ändra sig nu och medge bygge?

Den nya plan som föreslagits innebär att en mindre del av parken tas i anspråk för byggande, vilket eventuellt skulle kunna ändra domstolens beslut. Centerpartiet hoppas att domstolen inte ändrar sig. Vi vill bevara och utveckla Seminarieparken till den fantastiska kultur- och rekreationspark den kan vara för både Uppsalabor och långväga besökare.
 

Med vänlig hälsning,

Joakim Holmertz
__________________

Politisk sekreterare (C)
Centerpartiet
Uppsala kommun 018-727 16 160, 72-580 62 33 joakim.holmertz@uppsala.se
www.centerpartiet.se/uppsala

SD (inkom 25/6 2018)

Hej, 

tack för att ni engagerar er för Seminarieparken!

1.     Vad vill Sverigedemokraterna med Seminarieparken? Vänligen motivera varför.

2.     Ser ni några komplikationer med att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen? I så fall vilka?

3.     Vad är det som gör att ni tror att Mark- och Miljööverdomstolen skulle ändra sig nu och medge bygge?

1. Vi vill bevara den som den är, men kan tänka oss underhåll inom ramen för dess nuvarande karaktär.

2. Ja, om man gör såsom frågan är ställt förändras Seminarieparken till något annat än vad den nu är.

3. Det är svårt för oss att överblicka. Vi är inte med i plan- och byggnadsnämnden så vi har därmed ingen som är specialiserad på de frågor som avgörs där, och därmed inte heller på förutsättningarna för hur Mark- och Miljööverdomstolen arbetar.

Med vänlig hälsning

Simon Alm 070-061 83 37  Distriktsordförande SD Uppland

Ordförande och gruppledare SD Uppsala Råd (SD) Region Uppsala

Moderaterna (inkom 2/7)

1.      Kvarteret Seminariet har varit föremål för utveckling under lång tid, med en variation av förslag och innehåll. Marken är privatägd och ägs varken av kommunen eller staten. Vi följer noga det förslag som är under framtagande och vill gärna att platsens kvaliteter, såsom Seminariebyggnaden och delar av den gamla trädgården med intilliggande byggnader kan bevaras och utvecklas för nya verksamheter. Vi ser framemot en utveckling av området som tillför nya värden för de som idag bor i intilliggande kvarter samtidigt som det skapar nya möjligheter för människor att kunna skapa sig ett nytt liv och ett nytt hem i Uppsala. Vi är positiva till att arbeta vidare med de föreslagna planerna för att få en realiserbar utveckling.

2.      Planerna för området är långtifrån klara. För att få till en bra utveckling ser vi att tillgängligheten till området stärks och att det är tydligt vad som är privat gårdsmark och allmän platsmark i förslaget. Vi ser gärna att de promenad och cykelstråk som fanns med öster om bebyggelsen i det tidigare förslaget finns med för att skapa goda kopplingar för såväl fotgängare, cyklister och bilister. Det ursprungliga förslaget med en bebyggelse längs Ringgatans sträckning gav därför kvarteret och omgivningarna en bättre helhet.

3.      Rättsinstanserna fyller en viktig funktion och vi ska inte föregå deras beslut men en viktig parameter att väga in är att kulturmiljöinventeringarna och utredningarna är gjorda enligt gängse regler.

Med vänliga hälsningar,

Erik Raita Kommunikationschef Moderaterna i Uppsala län

Vänsterpartiet  (2/7)

1.     Vad vill Vänsterpartiet med Seminarieparken? Vänligen motivera varför.

Vänsterpartiet vill helst ta över marken från markägaren och göra hela seminarieparken till en stadsdelspark ooch börja sköta om parken och utveckla den utefter människors behov och utifrån det kulturvärde som finns i parken som helhet. Att köpa marken är dock tyvärr dyrt, för dyrt. Det förslag till bostadsbyggande som överklagades till Mark- och miljööverdomstolen var och är vi emot. Det skulle ha inneburit ett nästan hela parken och dess värden försvunnit och att återstoden i hög grad privatiserats – känns som privat område och inte blivit den inbjudande park det skulle kunna vara. Vi har i vänsterpartiet gjort en överenskommelse med S och MP om att pröva en mindre byggnation i ena kanten av parken ( i den så kallade granhäcken) mot att resten av parken då skulle överlåtas till kommunen för att bli stadsdelspark. Det kan hända att Mark- och miljööverdomstolen igen slår ner på det nya förslaget. Vad som händer då är svårt att säga men självklart finns en förhoppning om att stadsdelsparken ska kunna komma till stånd även då. Vår utgångspunkt är med andra ord att få till stånd en park.

2.     Ser ni några komplikationer med att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen? I så fall vilka?

Inget är enkelt i detta ärende. Den nya fotbollsplanen kommer att bli något mindre än den nuvarande men det ska bli en fullstor 7-mannaplan. Den kommer att ligga nära bostadshusen så det blir otroligt viktigt att utformningen görs så att den sidan inte privatiserar fotbollsplanen, vilket har varit en viktig utgångspunkt vid samtal med markägaren. Den vindskyddande granhäcken och fotbollsplanen har kulturvärden som till viss del kommer att försvinna.

3.     Vad är det som gör att ni tror att Mark- och Miljööverdomstolen skulle ändra sig nu och medge bygge?

Vi i Vänsterpartiet vill inte lägga oss i vad en domstolsprocess kan leda till. Det får parterna avgöra. Om det blir ett överklagande och om domstolen stoppar byggplanerna så får kommunen ta nya tag med markägaren för att se vilka alternativ som finns då. Om domstolen tillåter bygget så kommer det leda till att vi får en stadsdelspark som kan öppnas upp för Uppsalaborna med stora gräsytor, närheten till det ikoniska seminariehuset, en fotbollsplan för spontanidrott eller träning, kanske ett kafé mm som fyller ett efterlängtat behov i den norra delen av staden.

Hanna Victoria Mörck  hanna@hannavictoria.se telefon: 0736961241  twitter: HannaVictoria skype: herrhannavictoria

 Trädgårdsgatan 7a, 753 09 Uppsala    www.hannavictoria.se

Liberalerna (inkom 2/7 2018)

Vad vill Liberalerna med Seminarieparken? Vänligen motivera varför.

I ett tidigt skede föreslog Liberalerna att kommunen skulle köpa hela Seminariet för att sedan flytta Fyrisskolan dit. Hade vår vilja gått igenom 2004 så hade byggnation i Seminarieparken varit en icke-fråga idag. Med facit i hand blev det inte så utan marken köptes istället av ett byggföretag. Dåvarande Folkpartiet motsatte sig inte bebyggelse längs med Prästgatan-Fyrisvallsgatan. Vi har följt en konsekvent linje redan från början. När ärendet sedan avgjordes i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014 reserverade vi oss (se bifogade filer) eftersom den planen föreslog bebyggelse i hela den historiska parken, något som vi redan från början sagt nej till. Det förslag som nu presenteras går i linje med det vi föreslagit och innebär att hela den historiska parken fredas och blir en stadsdelspark i sin helhet. Vi tycker att det är bra jämfört med dagens situation där delar av parken sedan länge övergått till att vara parkering. Vi hoppas kunna landa i en bra kompromiss där parken fredas och utvecklas samt att äganderätten värnas.

Ser ni några komplikationer med att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen? I så fall vilka?

Det finns många fördelar med en fotbollsplan i närheten av bostäder. Det främjar en aktivare livsstil och uppmuntrar till spontanidrott. Vi ser snarare att det hade uppstått komplikationer om fotbollsplanen tagits bort, vilket nu inte kommer att hända. I det nya förslaget flyttas fotbollsplanen inåt och en ny mer modern plan ersätter den nuvarande. Det tycker vi är bra. Vi i Liberalerna kommer förespråka att parkeringarna i den historiska parken ersätts med lek- och idrottsytor för barn och ungdomar. Vi tror att helheten kommer bli betydligt bättre jämfört med vad det har varit tidigare och hur det ser ut idag.

Vad är det som gör att ni tror att Mark- och Miljööverdomstolen skulle ändra sig nu och medge bygge?

Vi hoppas innerligt att Mark- och Miljööverdomstolen gör ett gediget jobb och granskar det nya förslaget noga. Vi i Liberalerna vill alltid bygga våra beslut på bra underlag som håller i alla instanser. Vi tror att de nya omständigheterna kommer ha en inverkan på beslutet, det vill säga att det är cirka 100 bostäder färre, att det inte byggs i den historiska parken, att parken skänks till kommunen för utvecklandet av en stadsdelspark och att bilparkeringen försvinner och ersätts med annat som är riktat mot barn- och unga (lekparker och idrottsytor om Liberalerna får sin vilja igenom).

Med vänliga hälsningar, 

Nathalie Berggren Politisk sekreterare  Liberalerna Uppsala 072-469 06 58

KD (inkom 20/6 2018)

Vår uppfattning att Seminarieparken är ett viktig kulturhistorisk plats. Det som gör Seminarieparken så värdefull är att dess helhet som miljö formad utifrån nationalromantikens idéer. Inom kvarteret Seminariet finns inte bara en nationalromantisk monumentalbyggnad utan även egnahem för tjänstemän och arbetare utformade i samma still. Allt placerat i en asymetrisk naturträdgård i enlighet med den tidens ideal. Detta anser vi ska bevaras.

Vi menar dock att möjligheten finns att i kanten av kvarteret ut mot Fyrishov (vid fotbollsplanerna) förstärka helheten genom att uppföra låga flerfamiljshus i samma nationalromantisk stil. Det vill säga att ställa krav på att eventuell ny tillkommande bebyggelse ska vara replikor av äldre flerfamiljshus ifrån 1910-talet. På så sätt skulle det inom parken finnas både monumentalbyggnader, flerfamiljshus och egnahem i nationalromantisk stil.

Seminariet skulle på så sätt berikas med ytterligare en funktion, genom att området vid sidan om att vara park kan fungera som en lärande miljö. Kvarterets helhet blir då en källa till kunskap om periodens stilmässiga uttryck och ett hjälpmedel för att studera epoken. Seminariet skulle också kunna bli en inspirationskälla för att främja nybyggnationer i klassiska arkitektoniska stilar i Sverige. På så sätt skulle förtätningen bli till en vinst för helheten.

Vårt andrahandsalternativ till detta förslag är att bevara området så som det gestaltas idag.

Simon Westberg

070-977 96 46

Socialdemokraterna (inkom 6/7 2018)

Här kommer svar från S i Uppsala. Jag går på semester imorgon och är borta tre veckor. Om du har någon uppföljande fråga som behöver besvaras innan dess ber jag dig att ta kontakt med min socialdemokratiska kollega Ruben Malmström som jobbar för oss i regionen. Du når honom på ruben.malmstrom@regionuppsala.se.

 Vad vill Socialdemokratiska partiet med Seminarieparken? Vänligen motivera varför.

Vi vill att kvarteret Seminariet ska bli en stor och populär kommunal park som kompletterar Linnéträdgården, Botaniska trädgården och Stadsparken. Idag är kvarteret Seminariet privat mark. Med förslaget som nu arbetas fram skulle kommunen få ta över marken medan bostadsbyggande endast tillåts i det nordöstra hörnet där det idag är en vildvuxen granhäck. Det tycker vi är ett väl avvägt förslag som innebär att området får både välbehövda bostäder och verksamhetslokaler men också en kommunal park.

Uppsalas parker är våra gemensamma gröna vardagsrum. De spelar en viktig roll för rekreation och folkhälsa. Därför vill vi att trädgården och idrottsplatsen i kvarteret ska gå från att vara privat mark till att bli en kommunal park. För boende i närområdet, men också för besökare från andra delar och för turister vill vi att Seminarieparken ska bli en attraktiv mötesplats.

Kvarteret Seminariet har flera kulturhistoriska värden som vi vill förstärka och utveckla. I Upplandsmuseets kulturhistoriska utredning om kvarteret Seminariet framgår det att funktionerna som tomten innehöll är av stor betydelse att bevara och utveckla. Detta för att kunna berätta om hur undervisningen vid det tidigare lärarseminariet brukade gå till.

Ett förslag till parkprogram har utarbetats för att kunna utveckla kvarteret till en attraktiv park. Vår ambition är att kvarteret Seminariet ska bi en grön mötesplats för såväl boende i närområdet, andra Uppsalabor och besökare. I parkprogrammet finns förslag om stadsodlingar och fotbollsplan eftersom odling och idrottsutövande var av stor betydelse i området förr i tiden. Vi vill bevara äppelträdsallén och anlägga fler entréer och stigar för att göra parken mer tillgänglig. Skyltar med beskrivande text kan placeras vid särskilt betydelsefulla platser och funktioner för att belysa deras historia. Vi hoppas också på att Rektorsvillan, som idag står tom, skulle kunna ha exempelvis kaféverksamhet.

Vi är alla överens om att kvarteret Seminariet har en fantastisk historia men i dag är den privata tomten inte särskilt väl omskött. Vi vill att området också ska ha en betydelsefull framtid för oss Uppsalabor. Luthagen är en stadsdel med relativt lite grönområden och en ordentligt välskött park behövs i området, särskilt när fler bostäder byggs i Librobäcksområdet.

Om förslaget blir verklighet övergår all parkmark till kommunens ägo. Detta sker dessutom utan kostnad för skattebetalarna. Det skulle i så fall vara första gången som kvarteret Seminariet ägs av Uppsala kommun. Om kommunen äger marken kan vi utveckla en park med förstärkning av den historiska förståelsen för platsen.

Ser ni några komplikationer med att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen? I så fall vilka?

Kvarteret Seminariet har betydelsefulla kulturhistoriska värden som vi behöver ta hänsyn till och vi menar att det görs i det förslag som nu arbetas fram. Bostäderna ska byggas där det idag står en vildvuxen granhäck som en gång planterades för att ge skydd från vind. Den funktionen behålls och utvecklas med bebyggelsen.

Vad är det som gör att ni tror att Mark- och Miljööverdomstolen skulle ändra sig nu och medge bygge?

Förslaget skiljer sig enormt från det förra och ligger i linje med Upplandsmuseets utredning. Vindskyddet, som är den kulturhistoriska funktionen av granhäcken, bevaras och utvecklas med bostäder. Samtidigt får vi möjlighet att förstärka och utveckla den kulturhistoriska miljön i parken om den övergår i kommunal ägo.

 Med vänlig hälsning

 Johan Ekström

Mp (inkom 7/8 2018)

1.        Vad vill Miljöpartiet med Seminarieparken? Vänligen motivera varför.

Vi vill bevara själva parken. Det behövs en park i denna del av staden. Parken sparas och utvecklas med fina odlingar. En del av parkeringen utnyttjas till marknadsplats för försäljning av tex lokalproducerad mat, rektorsrollen kan bli café restaurang. Det kan utvecklas och motsvara Rosendals trädgårdar på Djurgården i Stockholm.

2. Ser ni några komplikationer med att bygga bostadshus vid och på fotbollsplanen? I så fall vilka? 

Vi sparar en bollplan och tillåter bebyggelse runt planen. Att bebygga området där granhäcken finns och även minska fotbollsplanen är något tycker vi i (MP) har fått acceptera.

Eftersom byggnationen ej kommit igång kan hela parken hotas om alliansen vinner valet. 

3.Vad är det som gör att ni tror att Mark- och Miljööverdomstolen skulle ändra sig nu och medge bygge? 

Det är stor skillnad mellan det förslag som nu är på väg fram och det förra förslaget som underkändes. Det första förslaget som underkändes avsåg ju omfattande bebyggelse även i själva parken. Själva parken sparas ju i det förslag som nu är på väg fram. Detta förslag avser ju att bebygga området där granhäcken finns och möjligen också medge en liten minskning av fotbollsplanen.

Vänlig hälsning

Pia Agestedt Politisk sekreterare (MP) Uppsala kommun

Stationsgatan 12 753 75 Uppsala Tel: 0703 599 089 www.mp.se/uppsala www.facebook.com/MpUppsala