Respektera Miljödomstolarnas beslut – inga bostadshus i Seminarieparken!

Insändare i UNT från styrelsemedlemmar i Seminarieparkens vänner:

Det är ledsamt att kommunen med utnötningstaktik åter sänder ut en detaljplan över kvarteret Seminariet med förslag på 110 bostäder i parken. Både Mark- och miljödomstolen och Mark-miljööverdomstolen har bestämt att parken ska behållas i sin helhet, något som kommunen inklusive kommunjurister tydligen tycker man kan strunta i. Det har aldrig varit tänkt att området ska användas för bostäder. Gällande detaljplan anger att det ska vara för allmänt bruk. Nu vill man bygga hus på idrottsplatsen och bostäder i rektors- och vaktmästarvillan för privatpersoner. Hur allmän blir parken då?

Varför vill Länsstyrelsen, domstolarna, SLU, kulturföreningar och allmänheten, många tusen personer, att helheten bevaras?

Jo, för att Seminariet är unikt i Sverige som den enda kvarvarande seminarieträdgården med yta och plan enligt seminariestadgan från 1914.  Lärdomsstaden Uppsala är inte bara sina universitet och bör bevara seminariemiljön som symbol för folkskolans betydelse i samhället. Byggnaderna med park har så stort kulturellt värde att ansökan om byggnadsminnesförklaring föreligger. Centerpartiet anser att planförslaget strider mot Förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglagen 8 kap 13 § som säger ”En byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”. Och enligt den internationella Florensdeklarationen ska historiska trädgårdar bevaras.

Kommunen vill minska fotbollsplanen till en fjärdedel. Den används som skolgård och varje elev skulle i så fall bara få en yta av 7 kvm mot 20-30 som är regel. Den lilla fotbollsplanen ska endast få användas av yngre barn efter skoltid. (=kväll !?)Varför inte behålla en fullstor fotbollsplan för alla i den starkt förtätade stadsdelen?  Och den luftrenande trädridån med 110 löv-och barrträd mot den trafikerade gatan ska bort. Folkhälsa var viktigt förr på Seminariet.

De återkommande byggplanerna i Seminariet har varit hårt kritiserade i åratal. Nu under kristid då folk inte kan träffas begär man svar inom bara 3 veckor. Medan man under samma tid får 6 veckor för att besvara planen om att bygga en ny Vaksala kyrkskola då den gamla är otjänlig. Uppsala kommun handlar odemokratiskt.

Lösningen är att Seminarieparken blir stadspark och nuvarande markägare får annan mark för bostäder.

Vi hoppas att alla som vill bevara hela den underbara seminarieträdgården skriver till kommunen på nätet eller i brev till Plan-och byggnadsnämnden före den 6 maj.

För Seminarieparkens vänner

Gunnel Lindh, ordförande                         Jacqueline Altberg, styrelsemedlem

Lars O. Eriksson, styrelsemedlem            Inger Sjöberg, styrelsemedlem

Meta Troell, styrelsemedlem