Fler positiva till byggplanerna i historisk park

Planerna på utbyggnad i Seminarieparken får alltjämt anmärkning av länsstyrelsen, som ändå välkomnar den senaste bantningen.

 
Uppsala 30 juni 2020 05:02 UNT

 

En av Uppsalas mest seglivade byggplaner är på väg mot nytt beslut, efter en rad ändringar och domstolsprövningar. Sedan högsta instans 2014 sade bestämt nej till ett par hundra bostäder i 4-6 våningshus i Seminarieparken har fastighetsägaren och kommunen återkommit med halverat antal lägenheter i hus på max fem våningar.Den nedskalade planen får ett varmare mottagande av länsstyrelsen, som är en av de tyngsta remissinstanserna, än det senaste förslaget. Myndigheten ger högt betyg åt förslaget att skydda byggnader och park som en helhet, både seminariebyggnaden och andra hus, som rektors- och vaktmästarbostaden. Däremot har länsstyrelsen fortfarande invändningar mot de planerade husens effekt på vyer och siktlinjer genom parken. Myndigheten har efterlyst ökad insyn från korsningen Fyrisvallsgatan/Gamla Uppsalagatan. Nu påpekar man i sitt yttrande att inga förändringar gjorts på den punkten. Slutsatsen är ändå att återskapandet av den historiska parkmiljön tillsammans med förbättrat skydd gör att omvandlingen klarar kraven på anpassning till den värdefulla miljön.

Andra remissinstanser återkommer samtidigt med kritik mot planerna. Föreningen Vårda Uppsala ser en risk för att parken, även om den formellt blir allmän mark, till största del kommer att uppfattas som de privata bostädernas gård. Föreningen vädjar till kommunen att genom markbyte låta fastighetsägaren bygga på annan plats och bevara dagens parkmiljö outbyggd.

Flera bostadsrättsföreningar och grannar anser att utbyggnaden fortfarande är för omfattande och husen för höga. De pekar också på bristen på grönytor i stadsdelen, som byggts ut rejält de senaste decennierna. Andra varnar för att trafiklösningarna ger ökad biltrafik.

En grupp forskare i samhällsbyggnad varnar för konsekvenser i form av högre sjukvårdskostnader och lägre välbefinnande bland boende om grönskan får stryka på foten. De anser också att utbyggnaden skulle bli ett prejudikat för framtida byggande i parker. 

Klart är också att en större andel än tidigare av dem som svarat är positiva. Behovet av bostäder och det faktum att dagens privata park övergår i kommunal ägo och återskapas, om planen genomförs, är några skäl. De planerade tegelhusens anpassning till Seminariet får också pluspoäng i remissomgången.

Närmast får byggnadsnämnden ta ställning till om detaljplanen ska justeras innan den är klar för att klubbas. 

Ola Lindqvist