Föreningens överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

Idag den 23 juni 2021 skickade föreningen in en överklagan till Mark- och miljödomstolen. I vår överklagan har vi anhållit om prövningstillstånd samt yrkat på att detaljplanen för kvarteret Seminariet ska upphävas. Överklagan bygger på att tillräckliga naturhänsyn inte har tagits när det gäller de rödlistade arterna och andra arter som finns i skogsdungen som utgör läplantering i kvarterets norra del som ska bebyggas. Därför har detaljplaneprocessen inte varit tillfredställande.

Överklagande mål nr P 1743-21

Bilaga 1 Seminarieparken – småkryp m.m

Bilaga 2 IUCN – rödlista kriterium

Bilaga 3 Rödlistade arter – bildgalleri

Bilaga 4 Seminarieparken – flygbild med gulmarkeringar

Bilaga 5 Bristande beslutsgrunder